Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 2606
Điểm GP 385
Điểm SP 353

Người theo dõi (105)

Đang theo dõi (59)