Unit 5 : HIGHER EDUCATION

Phạm Trần Phát
GIÚP MÌNH TỪ CÂU 41 ĐẾN 45 NHÉ!

loading...

︵✰Ah
19 tháng 11 lúc 15:10

41. A

42. C

43. A

44. D

45. C

Bình luận (0)
Đào Ngọc Thanh
19 tháng 11 lúc 15:13

41,A,I'm sorry.I'II speak louder                   44,D,I'm afraid not

42,C,Yes,it was great                                  45,C,She's very strict

43,A,Coffee,would be nice

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:42

41 A

42 C

43 A

44 D

45 C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
18. Nguyễn Thị Minh Thư
Xem chi tiết
Phương Trâm Trần Thị
Xem chi tiết
Thu Hồng
Xem chi tiết
Thu Hồng
Xem chi tiết
Thu Hồng
Xem chi tiết
ko co ten
Xem chi tiết
Phương Trâm Trần Thị
Xem chi tiết
nguyen thi thao
Xem chi tiết
Duy Lê
Xem chi tiết