a: A=-2/5+2/5+3/4-3/4+6/7=6/7

b: A=-1/8-7/8+7/9+6/7+1/7

=7/9

c: A=2/3+2/7=20/21

e: \(=\dfrac{4\cdot13-4\cdot40}{3\cdot9}=\dfrac{4\cdot\left(-27\right)}{-27}=-4\)

Bình luận (0)
_silverlining
4 phút trước

Solar energy will be used by many countries in the world

How will you travel from one place to another

We will reduce the use of electricity to save our energy

There are always traffic jams during rush-hours

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
4 phút trước

1 Solar enery will be used by many countries in the world

2 How will you travel from one place to another

3 We will reduce the use of electricity to save our energy

4 There are always traffic jam during rush-hours

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
7 phút trước

Cái này có phải là

always: 100%

usually: 75%

often: 50%

sometimes:25%

never:0%

2 always

3 never

4 often

5 always

6 sometimes

7 usually

Bình luận (3)
Đặng Phương Linh
6 phút trước

2 ALWAYS

3 never

4 often

5 always

6 sometimes

7 usually

Bình luận (0)

Bạn check lại đề xem có sai gì không ạ!

Bình luận (1)

`a)`\(A=b^2-4ac\)

          \(=\left[2\left(m-3\right)\right]^2-4.\left(-1\right).\left(m-5\right)\)

          \(=4\left(m-3\right)^2+4\left(m-5\right)\)

           \(=4\left(m^2-6m+9\right)+4\left(m-5\right)\)

            \(=4m^2-24m+36+4m-20\)

            \(=4m^2-20m+16\)

`b)`\(A=4m^2-20m+16\)

           \(=\left(2m\right)^2-2.2m.5+25-9\)

           \(=\left(2m-5\right)^2-9\ge-9\) 

( không lớn hơn `0` được á bạn )

Bình luận (0)

a, \(A=4\left(m-3\right)^2+4\left(m-5\right)=4m^2-24m+36+4m-20=4m^2-20m+16\)

b, \(4\left(m^2-5m\right)+16=4\left(m^2-\dfrac{2.5}{2}m+\dfrac{25}{4}-\dfrac{25}{4}\right)+16\)

\(=4\left(m-\dfrac{5}{2}\right)^2-9\ge-9\)Vậy đpcm ko xảy ra 

 

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
14 phút trước

 đơn vị lên bớt  :

        8x2 + 5 = 21 ( đơn vị )

Bình luận (5)
Ggggg
OH-YEAH^^
23 phút trước

Bn lm đc câu nào r

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
23 phút trước

số dư cần tìm là :

44 : 8= 5( dư 4)

Bình luận (0)

Ta có: 44 : x = 8

                  x = 44 : 8

                  x = 5 (dư 4)

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
25 phút trước

pải thêm vào số bị chia  số đơn vị là :

         7 x 3 - 4 = 17 ( đơn vị )

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
23 phút trước

Nếu phép chia đó chia hết thì cần tăng lên 3x7=21 để thương tăng 3 đơn vị

Nếu phép chia đó chia 7 dư 4 thì cần tăng lên 21-4=17 để thương tăng 3 đơn vị và phép tính chia hết

Bình luận (0)