_silverlining
4 phút trước

bài trên thấy làm ròi
You always go to bed at 9 o'clock
We usually go to the cinema on Wednesday
I often read a magazine on Sunday morning
She never eats fish
He always does his homework on Fridays

Bình luận (0)
|{h@notwibu
Vài giây trước

2. You always go to bed at 6 o'clock.
3. We usually go to the cinema on Wed.
4. I often read a magazine on Sun morning.
5. She never eats fish.
6. He always does his HW on Fri.
tên ngày mik ziết tắt nha :))

 

 

 

 

Bình luận (0)

a: \(=7^8\)

b: \(=3^{16}\)

c: \(=\left(-6\right)^6=6^6\)

d: \(=\left(-2\right)^{11}\)

e: \(=\left(-0.1\right)^5\)

f: \(=\left(\dfrac{4}{5}\right)^7\)

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
Vài giây trước

`7^3*7^5=7^{3+5}=7^8`

`3^7*3^9=3^{7+9}=3^16`

`(-6)^5*(-6)=(-6)^6`

`(-2)^5*(-2)^6=(-2)^{5+6}=(-2)^{11}`

`(-0,1)^2*(-0,1)^3=(-0,1)^{2+3}=(-0,1)^6`

Các câu còn lại tương tự nhé

Bình luận (0)

a: A=-2/5+2/5+3/4-3/4+6/7=6/7

b: A=-1/8-7/8+7/9+6/7+1/7

=7/9

c: A=2/3+2/7=20/21

e: \(=\dfrac{4\cdot13-4\cdot40}{3\cdot9}=\dfrac{4\cdot\left(-27\right)}{-27}=-4\)

Bình luận (1)
Lê Michael
2 phút trước

`A = -2/5 + 3/(-4) + 6/7 + 3/4 + 2/5`

`A=  (-2/5+2/5)+(3/(-4) + 3/4) + 6/7`

`A = 0+0+6/7`

`A=6/7`

________________________

`B=-1/8 + 7/9 + 7/(-8) + 6/7 + 2/14`

`B = (-1/8 + 7/(-8)) + (6/7 + 2/14) + 7/9`

`B = -1 + 1 + 7/9`

`B = 0+ 7/9`

`B  =7/9`

_________________________________________

`A = 2/3 + 1/5 . 10/7`

`A = 2/3 + (1xx10)/(5xx7)`

`A = 2/3 + 57/35`

`A= 241/105`

___________________________

`B = 7/12 - 27/7 . 1/18`

`B = 7/12 - (27.1)/(7.18)`

`B=7/12- 3/14`

`B= 31/84`

__________________________

`4/9 . 13/3 - 4/3 . 40/9`

`=(4.13)/(9.3) - (4.40)/(3.9)`

`=(4.13-4.40)/(9.3)`

`=(4.(13-40))/27`

`=(4.(-27))/27`

`=-4`

____________________________________

`M=1/(3.5) + 1/(5.7) + 1/(7.9) + .... +1/(97.99)`

`M = 1/2 . (2/(3.5) + 2/(5.7) + 2/(7.9) + .... +2/(97.99))`

`M = 1/2 . (1/3 - 1/5 + 1/5 - 1/7 + ...... + 1/97 - 1/99)`

`M = 1/2 . (1/3 - 1/99)`

`M = 1/2 . 32/99`

`M= 16/99`

Bình luận (0)
Lưu Mẫn Nghi
5 phút trước

Áp dụng đl pytago đảo vào tg ABC

Ta thấy : \(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}\)

\(50=\sqrt{48^2+14^2}\)

=> tg ABC vuông tại A

=> góc B + góc C = 90o ( phụ nhau )

=> \(sinB=cosC\)

=> góc C = 60o

=> phgiác góc C = 30o

Bình luận (0)
_silverlining
11 phút trước

Solar energy will be used by many countries in the world

How will you travel from one place to another

We will reduce the use of electricity to save our energy

There are always traffic jams during rush-hours

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
11 phút trước

1 Solar enery will be used by many countries in the world

2 How will you travel from one place to another

3 We will reduce the use of electricity to save our energy

4 There are always traffic jam during rush-hours

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
14 phút trước

Cái này có phải là

always: 100%

usually: 75%

often: 50%

sometimes:25%

never:0%

2 always

3 never

4 often

5 always

6 sometimes

7 usually

Bình luận (3)
Đặng Phương Linh
13 phút trước

2 ALWAYS

3 never

4 often

5 always

6 sometimes

7 usually

Bình luận (0)

Bạn check lại đề xem có sai gì không ạ!

Bình luận (1)

`a)`\(A=b^2-4ac\)

          \(=\left[2\left(m-3\right)\right]^2-4.\left(-1\right).\left(m-5\right)\)

          \(=4\left(m-3\right)^2+4\left(m-5\right)\)

           \(=4\left(m^2-6m+9\right)+4\left(m-5\right)\)

            \(=4m^2-24m+36+4m-20\)

            \(=4m^2-20m+16\)

`b)`\(A=4m^2-20m+16\)

           \(=\left(2m\right)^2-2.2m.5+25-9\)

           \(=\left(2m-5\right)^2-9\ge-9\) 

( không lớn hơn `0` được á bạn )

Bình luận (1)

a, \(A=4\left(m-3\right)^2+4\left(m-5\right)=4m^2-24m+36+4m-20=4m^2-20m+16\)

b, \(4\left(m^2-5m\right)+16=4\left(m^2-\dfrac{2.5}{2}m+\dfrac{25}{4}-\dfrac{25}{4}\right)+16\)

\(=4\left(m-\dfrac{5}{2}\right)^2-9\ge-9\)Vậy đpcm ko xảy ra 

 

Bình luận (1)
Vũ Quang Huy
21 phút trước

 đơn vị lên bớt  :

        8x2 + 5 = 21 ( đơn vị )

Bình luận (5)