Những câu hỏi liên quan
nguyenthilien

Bài 1. Cho 8,4 gam hỗn hợp Zn và Mg tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M

a. Chứng minh rằng sau phản ứng axit vẫn còn dư ?

b. Nếu thoát ra 4,48 lít khí ở đktc . Hãy tính số gam Mg và Al đã dùng ban đầu

Bài 2. Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng với 0,5 mol dung dịch H2SO4

a. Chứng minh rằng sau phản ứng với Mg và Al , axit vẫn còn dư ?

b. Nếu phản ứng trên làm thoát ra 4,368 lít khí H2 (đktc) . Hãy tính % về khối lượng của Mg và Al đã dùng ban đầu ?

Bài 3. Hoà tan hỗn hợp gồm 37,2 gam Zn và Fe trong 1 mol dung dịch H2SO4

a. Chứng minh rằng hỗn hợp tan hết.

b. Nếu hoà tan hỗn hợp trên với lượng gấp đôi vào cùng lượng axit trên thì hỗn hợp có tan hết không.

Bài 4. Hoà tan hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch đựng 7,3 gam HCl ta thu được 0,18 gam H2. Chứng minh sau phản ứng vẫn còn dư axit.

Bài 5. Nguời ta tiến hành 2 thí nghiệm sau:

- TN1: Cho 2,02 gam hỗn hợp Mg, Zn vào cốc đựng 200ml dung dịch HCl . Sau phản ứng đun nóng cho nước bay hơi hết thu được 4,86 gam chất rắn.

- TN2: Cho 2,02 gam hỗn hợp trên vào cốc đựng 400ml dung dịch HCl trên. Sau khi cô cạn thu được 5,57 gam chất rắn.

a. Chứng minh trong TN1 axit hết, TN2 axit dư.

b. Tính thể tích khí bay ra ở TN1.

c. Tính số mol HCl tham gia phản ứng.

d. Tính số gam mỗi kim loại.

Bài 6. Cho a gam Fe hoà tan trong dung dịch HCl (TN1) sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg ( TN2) vào dung dịch HCl cũng với lượng trên thì thu được 3,34 gam chất rắn . Biết thể tích H2 thoát ra ở cả 2 TN đều là 448 ml. Tính a,b biết rằng ở TN2 Mg hoạt động mạnh hơn Fe. Chỉ khi Mg phản ứng xong thì Fe mới phản ứng.

Bài 7. Cho 22 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe phản ứng với dung dịch chứa 0,6 mol HCl . Chứng minh hỗn hợp X tan hết.

Bài 8. Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 0,25mol HCl và 0,125 mol H2SO4 ta thu được dung dịch B và 4,368 lit H2.

a. Chứng minh trong dung dịch vẫn còn dư axit.

b. Tính % các kim loại trong A.

Bài 9. Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào dung dịch H2SO4. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 2,24 lit khí. Chứng minh sau phản ứng kim loại vẫn còn dư.

Bài 10. Hoàn tan 13.2 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại có cùng hóa trị vào 0,6 mol HCL. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 32.7 gam hỗn hợp muối khan.
a)Chứng minh hỗn hợp A không tan hết.
b) Tínhthể tích hiđro sinh ra (đktc).

Hoàng Thảo Linh
20 tháng 3 2018 lúc 19:44

bài 1 :

a)giả sử hỗn hợp chỉ chứa kim loại Mg

=> nHCl =2nMg = 2.0,35 = 0,7mol

giả sử hỗn hợp chỉ chứa kim loại Zn

=> nHCl =2nZn \(\simeq\) 2.0,13 = 0,26mol

=> 0,26mol < nHClpư < 0,7mol

mà nHCl(ban đầu) = 1mol( 1mol>0,7mol)

=> Axit dư

b) Gọi x và y lần lượt là số mol của Zn và Mg trong hỗn hợp :

⇒ 65x + 24y = 8,4 (1)
Do HCl dư nên ta ko quan tâm tới số mol HCl ta có :

Zn(x)=>H2(x)

=>mZn=18205.65=5,7(g)

nMg=23205.24=2,7(g)

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
20 tháng 3 2018 lúc 19:46

bài 2 :

PTHH : Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2 (1)

2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

500ml =0,5(l)=>nH2SO4 = 0,5 (mol)

Gọi số mol của Mg , Al lần lượt là x,y (mol) với x,y>0

Theo(1) , nH2SO4 = x (mol)

Theo (2),nH2SO4 = 32y(mol)

Bình luận (1)
Hoàng Thảo Linh
20 tháng 3 2018 lúc 19:57

bài 3

Zn+H2SO4--->ZnSO4+H2

x______x_______x_____x

Fe+H2SO4--->FeSO4+H2

y____y_________y____y

Ta có: 65x+56y=37,2

Giả sự hỗn hợp chỉ chứa toàn Zn

65(x+y)>37,2

=>x+y>0,57(1)

Giả sự hỗn hợp chỉ chứa toàn Fe

56(x+y)<37,2

=>x+y<0,66(2)

Từ (1) và (2) =>0,57<x+y<0,66

Mà theo các pt: nH2SO4=x+y=0,5.2=1(mol)

===>Hỗn hợp tan hết,axit dư

b) Dùng lượng Zn và Fe gấp đôi

Ta có: 1,14<x+y<1,32

Mà H2SO4 vẫn giữu nguyên 1 mol

===>Hỗn hợp k tan hết

Bình luận (0)
nguyenthilien

Bài 1. Cho 8,4 gam hỗn hợp Zn và Mg tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M

a. Chứng minh rằng sau phản ứng axit vẫn còn dư ?

b. Nếu thoát ra 4,48 lít khí ở đktc . Hãy tính số gam Mg và Al đã dùng ban đầu

Bài 2. Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng với 0,5 mol dung dịch H2SO4

a. Chứng minh rằng sau phản ứng với Mg và Al , axit vẫn còn dư ?

b. Nếu phản ứng trên làm thoát ra 4,368 lít khí H2 (đktc) . Hãy tính % về khối lượng của Mg và Al đã dùng ban đầu ?

Bài 3. Hoà tan hỗn hợp gồm 37,2 gam Zn và Fe trong 1 mol dung dịch H2SO4

a. Chứng minh rằng hỗn hợp tan hết.

b. Nếu hoà tan hỗn hợp trên với lượng gấp đôi vào cùng lượng axit trên thì hỗn hợp có tan hết không.

Bài 4. Hoà tan hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dung dịch đựng 7,3 gam HCl ta thu được 0,18 gam H2. Chứng minh sau phản ứng vẫn còn dư axit.

Bài 5. Nguời ta tiến hành 2 thí nghiệm sau:

- TN1: Cho 2,02 gam hỗn hợp Mg, Zn vào cốc đựng 200ml dung dịch HCl . Sau phản ứng đun nóng cho nước bay hơi hết thu được 4,86 gam chất rắn.

- TN2: Cho 2,02 gam hỗn hợp trên vào cốc đựng 400ml dung dịch HCl trên. Sau khi cô cạn thu được 5,57 gam chất rắn.

a. Chứng minh trong TN1 axit hết, TN2 axit dư.

b. Tính thể tích khí bay ra ở TN1.

c. Tính số mol HCl tham gia phản ứng.

d. Tính số gam mỗi kim loại.

Bài 6. Cho a gam Fe hoà tan trong dung dịch HCl (TN1) sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg ( TN2) vào dung dịch HCl cũng với lượng trên thì thu được 3,34 gam chất rắn . Biết thể tích H2 thoát ra ở cả 2 TN đều là 448 ml. Tính a,b biết rằng ở TN2 Mg hoạt động mạnh hơn Fe. Chỉ khi Mg phản ứng xong thì Fe mới phản ứng.

Bài 7. Cho 22 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe phản ứng với dung dịch chứa 0,6 mol HCl . Chứng minh hỗn hợp X tan hết.

Bài 8. Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 0,25mol HCl và 0,125 mol H2SO4 ta thu được dung dịch B và 4,368 lit H2.

a. Chứng minh trong dung dịch vẫn còn dư axit.

b. Tính % các kim loại trong A.

Bài 9. Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào dung dịch H2SO4. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 2,24 lit khí. Chứng minh sau phản ứng kim loại vẫn còn dư.

Bài 10. Hoàn tan 13.2 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại có cùng hóa trị vào 0,6 mol HCL. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 32.7 gam hỗn hợp muối khan.
a)Chứng minh hỗn hợp A không tan hết.
b) Tínhthể tích hiđro sinh ra (đktc).

Lương Minh Hằng
11 tháng 5 2019 lúc 22:30

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Edowa Conan
19 tháng 3 2017 lúc 20:08

PTHH:Zn+2HCl\(\underrightarrow{t^0}\)ZnCl2+H2(1)

Fe+2HCl\(\underrightarrow{t^0}\)FeCl2+H2(2)

a)Gọi khối lương của Fe là x\(\Rightarrow n_{Fe}=\frac{x}{56}\)(0<x<17,7)

khối lượng của Zn là 17,7-x\(\Rightarrow n_{Zn}=\frac{17,7-x}{65}\)

Vì tỉ lệ về số mol giữa Zn và Fe là 1:2

Do đó ta được:\(\frac{\left(17,7-x\right):65}{x:56}=\frac{1}{2}\)

x=11,2(TM)

\(\Rightarrow m_{Fe}=11,2\left(gam\right);m_{Zn}=6,5\left(gam\right)\)

Theo PTHH(1):65 gam Zn tạo ra 22,4 lít H2

Vậy 6,5 gam Zn tạo ra 2,24 lít H2(1)

Theo PTHH(2):56 gam Fe tạo ra 22,4 lít H2

Vậy 11,2 gam Fe tạo ra 4,48 lít H2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:\(V_{H_2}=4,48+2,24=6,72\left(lít\right)\)

29,2 gam HCl đưa ra làm gì hả bạn

Bình luận (0)
Edowa Conan
19 tháng 3 2017 lúc 20:20

PTHH:H2+CuO\(\underrightarrow{t^0}\)H2O+Cu(1)

4H2+Fe3O4\(\underrightarrow{t^0}\)4H2O+3Fe(2)

Gọi khối lượng của CuO là a(0<a<24)

khối lượng của Fe3O4 là 24-a

Theo PTHH(1):80 gam CuO cần 22,4 lít H2

Vậy:a gam CuO cần \(\frac{7a}{25}\) lít H2

Theo PTHH(2):232 gam Fe3O4 cần 89,6 lít H2

Vậy:24-a gam Fe3O4 cần \(\frac{56\left(24-a\right)}{145}\) lít H2

Theo đầu bài ta được:\(\frac{7a}{25}\)+\(\frac{56\left(24-a\right)}{145}\)=6,72

a=24(loại)

Vậy đề sai

Bình luận (1)
Quang Nhân
12 tháng 5 2019 lúc 11:52

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Lê Huy
2 tháng 4 2021 lúc 13:22

tbhwb

Bình luận (0)
★゚°☆ Trung_Phan☆° ゚★
24 tháng 4 2020 lúc 10:02

không biết có đúng không nữa.........

Bình luận (0)
★゚°☆ Trung_Phan☆° ゚★
24 tháng 4 2020 lúc 8:55

1,

giả sử hỗn hợp chỉ có Mg => số mol kim loại max\(n=\frac{10}{24}=0,4167\left(mol\right)\)

giả sử hỗn hợp chỉ có Zn => số mol kim loại min\(n=\frac{10}{65}=0,1538\left(mol\right)\)

=> số mol kim loại nằm trong khoảng:

0,1538 ≤ nKL ≤ 0,4167

\(n_{H_2SO_4}=0,8.0,1=0,08\left(mol\right)\Rightarrow n_{H^{+1}}=0,08.2=0,16\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=1,2.0,1=0,12\left(mol\right)\Rightarrow n_{H^{+1}}=0,12.1=0,12\left(mol\right)\)

\(n_{H^{+1}}=0,12+0,16=0,28\left(mol\right)\)

ta có các quá trình:

\(M^0\rightarrow M^{+2}+2e\)

0,14.................0,28

\(2H^{+1}+2e\rightarrow H^0_2\)

0,28......0,28.....0,14

=> nKL=0,14 < 0,1538 => kim loại phản ứng dư

=>VH2=0,14.22,4=3,316(l)

=> x=3,316

Bình luận (0)
★゚°☆ Trung_Phan☆° ゚★
24 tháng 4 2020 lúc 9:08

2,

gọi hóa trị của R là n vì R là kim loại nên hóa trị nằm trong khoảng 1 ≤ n ≤ 3

\(m_{HCl}=\frac{20.146}{100}=29,2\left(g\right)\Rightarrow n_{HCl}=\frac{29,2}{36,5}=0,8\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

\(2R+2nHCl\rightarrow2RCl_n+nH_2\)

0,6/n........................................0,3

\(M_R=\frac{5,4}{\frac{0,6}{n}}=9n\)

=> ta có bảng

n 1 2 3
M 9 18 27
loại loại

nhôm(Al)

vậy kim loại R là nhôm (Al)

Bình luận (0)
Lạc Lạc
5 tháng 4 2017 lúc 17:04

Bài 1:

1) PTHH: Zn + 2HCl ---> ZnCl2 + H2 (1)

CuO + H2 ---> Cu + H2O (2)

2) Theo pthh (1) ta có :

nH2 = nZn = 13/65 = 0,2 (mol)

V H2(đktc)= 0,2 * 22,4 =4,48 (l)

3) nCuO = 12/80 = 0,15 (mol)

Từ pthh (2) ta có :

nH2/1 và nCuO/1 hay nói cách khác: 0,2/1 > 0,15/1 ==> H2 dư

Theo pthh (2) nH2 = nCuO = 0,15 (mol)

mH2 dư = 2 * (0,2-0,15) = 0,1 (g)

Bài 2;

PTHH; R + 1/2O2 --> RO

nR= 7,2/R (mol)

nRO=12/(R + 16) (mol)

Theo PTHH: ta có 7,2/R = 12/(R + 16)

suy ra R= 24

R là Mg

n

Bình luận (0)
Hoàng Hải Yến
19 tháng 4 2017 lúc 20:19

Bài 2:

PTHH:

2R + O2 -to-> 2RO

Gọi x là nguyên tử khối của R ta có:

2R + O2 -to-> 2RO

2x__________2(x+16)

7,2(g)________12(g)

=> 7,2. 2(x+16) = 2x . 12

14,4x + 230,4 = 24x

230,4 = 24x - 14,4x

230,4 = 9,6x

=> x = 230,4 : 96 = 24

Vậy R là Mg

Bình luận (0)