Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 185
Số lượng câu trả lời 929
Điểm GP 61
Điểm SP 434

Người theo dõi (76)

Quốc Việt Lưu
Bảo Nguyên
Lữ Vũ Quang
Mai Jue Bin

Đang theo dõi (32)