Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

FunnyTV
28 tháng 2 lúc 22:19

Hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 và Fe3O4. Cho m gam X vào dd H2SO4 loãng dư thu được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau.

-Phần 1 tác dụng vừa đủ với 200ml dd KMnO4 0,5M.

 

- Phần 2 hòa tan tối đa 6,4 Cu.

Gía trị m là 104

Bình luận (0)
Duy Ank
22 tháng 2 lúc 19:33

C

Bình luận (0)
Khánh
21 tháng 2 lúc 9:05

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư rồi qua bình đựng dd H2SO4 đặc để loại hơi nước. Khí thoát ra khỏi bình là nitơ.

PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Bình luận (0)
Diễm Quỳnh
21 tháng 2 lúc 9:10

cho nước vôi trong dư

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

khí bay ra là \(N_2\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
20 tháng 2 lúc 14:43

1)

\(2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\\ 2)\\ n_{Al} = \dfrac{2}{3}n_{H_2} = \dfrac{2}{3}. \dfrac{6,72}{22,4} = 0,2(mol)\\ \Rightarrow m_{kim\ loại} = 0,2.27 + 2,8 = 8,2(gam)\)

Bình luận (0)
Duy Ank
19 tháng 2 lúc 22:28

PTHH: \(CuO+H_2\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\)  (1)

            \(Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)  (2)

            \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)  (3)

            \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)  (4)

a) Có 12,8 g chất rắn không tan \(\Rightarrow m_{Cu}=12,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{Cu}=n_{CuO}=\dfrac{12,8}{64}=0,2\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{CuO}=0,2\cdot80=16\left(g\right)\)

Mặt khác: \(n_{H_2\left(3\right)}=\dfrac{5,376}{22,4}=0,24\left(mol\right)=n_{Fe}\) 

\(\Rightarrow n_{Fe_2O_3}=0,12\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{Fe_2O_3}=0,12\cdot160=19,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{MgO}=41,2-16-19,2=6\left(g\right)\)

b) Ta có: \(n_{MgO}=\dfrac{6}{40}=0,15\left(mol\right)\)

Theo PTHH (3) và (4): \(\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl\left(3\right)}=2n_{Fe}=0,48\left(mol\right)\\n_{HCl\left(4\right)}=2n_{MgO}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{HCl\left(p/ứ\right)}=0,78\left(mol\right)\) \(\Rightarrow\Sigma n_{HCl}=0,78\cdot120\%=0,936\left(mol\right)\)

Theo đề, cứ 100 g dd HCl thì chứa 18,25 g HCl 

\(\Rightarrow C\%_{HCl}=18,25\%\) \(\Rightarrow m_{ddHCl}=\dfrac{0,936\cdot36,5}{18,25\%}=187,2\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Phương Linh
15 tháng 2 lúc 7:15

 

Gọi nKNO3 = a (mol); nKClO3 = b (mol)

\(\rightarrow\) 101a + 122,5b = 37,35 (1) 

2KNO3 --- to --> 2KNO2 + O2

2KClO3 ---to --> 2KCl + 3O2

 

\(\rightarrow\) 85a + 74,5 b = 27,43 (2) 

Giải hệ (1)(2) \(\Rightarrow\)a = 0,2 ; b = 0,14 

%nKNO3 = 0,2 / (0,2 + 1,4) = 58,82% 

%nKClO3 = 100% - 58,82% = 41,18% 

Tương tự tính %m 

Bảo toàn khối lượng: 

mA = mB + mO2 

\(\Leftrightarrow\)37,35 = 27,43 + mO2 

\(\Leftrightarrow\) mO2 = 9,92 (g) 

\(\Rightarrow\) nO2 = 9,92 / 32 = 0,31 (mol) 

VO2 (đktc) = 0,31 . 22,4 = 6,944 (l) 

VO2 (thường) = 0,31 . 24 = 7,44 (l) 

AgNO3 + KCl -> AgCl + KNO3 

0,14 ______ 0,14 ___ 0,14 _0,14 (mol)

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng 

mdd AgNO3 = (0,14 . 170)/17% = 140 (g) 

\(\rightarrow\) mdd AgNO3 ban đầu = 140 + 10%.140 = 154 (g)

Bảo toàn khối lượng : 

m dd sau pứ = mdd AgNO3 + mB - mAgCl 

= 154 + 27,43 - 0,14.143,5 

= 161,34 (g) 

Dd sau pứ gồm: 0,14 mol KNO3, 14(g) AgNO3

C% KNO3 = (0,14 . 101)/161,34 .100%= 8,76% 

C% AgNO3 = 14/161,34 . 100% = 8,68%

 

Bình luận (1)
traitimtrongvang
6 tháng 2 lúc 12:25

\(A:SO_2\\ B : Fe_2O_3\\ D : SO_3\\ E : H_2O\\ F: H_2SO_4\\ G : CuSO_4\\ H : K_2SO_3\\ I : BaSO_3\\ K : KCl\\ L : BaSO_4 \\ M : HCl\)

\(4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3 + 8SO_2\\ 2SO_2 + O_2 \xrightarrow{t^o,V_2O_5} 2SO_3\\ SO_3 + H_2O \to H_2SO_4 \\ 2H_2SO_4 + Cu \\ CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\\ SO_2 + 2KOH \to K_2SO_3 + H_2O\\ K_2SO_3 + BaCl_2 \to BaSO_3 + 2KCl\\ BaSO_3 + H_2SO_4 \to BaSO_4 + SO_2 + H_2O\\ SO_2 + Cl_2 + 2H_2O \to 2HCl + H_2SO_4\)

Bình luận (0)
Quang Nhưn
6 tháng 2 lúc 10:51

Em cung cấp thông tin của đề rõ ràng lại nhé :3

Bình luận (0)
traitimtrongvang
5 tháng 2 lúc 20:11

Na2CO3    +     HCl  → NaCl     +      NaHCO3

a........................a..................................a...........................(mol)

NaHCO3     +      HCl → NaCl     +         CO2       +        H2O

0,5a...................0,5a..........................................................................(mol)

Hiện tượng : Ban đầu không có hiện tượng gì, sau một thời gian xuất hiện bọt khí không màu không mùi.

Bình luận (0)
Quang Nhưn
5 tháng 2 lúc 20:12

- Lúc đầu chưa có hiện tượng gì , sau một thời gian sủi bọt khí.

\(Na_2CO_3+HCl\rightarrow NaHCO_3+NaCl\)

\(a...........a...........a\)

\(NaHCO_3+HCl\rightarrow NaCl+CO_2+H_2O\)

\(0.5a.......1.5a-a..........0.5a\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN