Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 365
Điểm GP 100
Điểm SP 178

Người theo dõi (25)

Anh Nguyên Pham
Duong
Minz Ank
Nguyên Khang
Kha Nguyễn

Đang theo dõi (27)

MinhLe
không_biết
Tớ

Câu trả lời:

Nguyễn Trần Thành Đạt  a đạt cua gái thế này thì ......