Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 16723
Điểm GP 8484
Điểm SP 17504

Người theo dõi (1116)

Phạm Khánh Ninh
tr nam
Ngọc Hoàng

Đang theo dõi (5)

Út Thảo
Kiêm Hùng
Phương Trâm
Thảo Phương