Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 16231
Điểm GP 8162
Điểm SP 15030

Người theo dõi (953)

Đang theo dõi (6)

Kiêm Hùng
Út Thảo
Phùng Hà Châu
diuhuyn ngok ngkec