Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 9585
Điểm GP 4332
Điểm SP 4682

Người theo dõi (630)

T_T_N_Y_2005
Nguyễn Như Quỳnh
Thịnh Oanh

Đang theo dõi (6)