Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 970
Điểm GP 396
Điểm SP 973

Người theo dõi (95)

Võ Hoàng Đạt
Tấn Trọng
Yearger Eren
Harry John

Đang theo dõi (3)

Hoang Thiên Di
Cù Văn Thái

Dòng thời gian