Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 11 2019 lúc 21:26

Chiều dài là chiều dài đường sinh?

\(l=6\Rightarrow h=R=\frac{l}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}\)

\(S_{xq}=\pi Rl=18\pi\sqrt{3}\)

\(S_{tp}=S_{xq}+\pi R^2=18\pi\left(\sqrt{3}+1\right)\)

\(V=\frac{1}{3}\pi R^2h=18\pi\sqrt{2}\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trần Việt Hoàng
16 tháng 8 2018 lúc 22:49


[​IMG]

a) Xét △△ ADC và △△ BCD có :
AD = BC ( ABCD là hình thang cân )
D^=C^D^=C^ ( ABCD là hình thang cân )
AC = BD ( ABCD là hình thang cân )
Vậy △△ ADC = △△ BCD (c.g.c)
\Rightarrow ACDˆ=BDCˆ=45oACD^=BDC^=45o
\Rightarrow △△ OCD vuông cân tại O

b) Qua B kẻ BE // AC ( E ∈∈ DC )
Kẻ đường cao BH

Ta có : AB // CE
AC // BE
\Rightarrow ABEC là hình bình hành
\Rightarrow BE=AC=BD=6cmBE=AC=BD=6cm
\Rightarrow △△ BDE cân tại E
BDEˆ=45oBDE^=45o
\Rightarrow △△ BDE vuông cân tại E

Ta có : SABCD=12(AB+CD).BH=12(CE+CD).BH=12DE.BH=SBDE=12BD2=1236=18cm2

Bình luận (0)
Trúc Giang
3 tháng 9 2020 lúc 13:50

a) Hình thang ABCD cân (GT)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}AC=BD\\AD=BC\\\widehat{ADC}=\widehat{BCD}\end{matrix}\right.\)

Xét ΔADC và ΔBCD ta có:

AD = BC (cmt)

\(\widehat{ADC}=\widehat{BCD}\left(cmt\right)\)

CD: cạnh chung

=> ΔADC = ΔBCD (c - g - c)

\(\Rightarrow\widehat{ACD}=\widehat{BDC}\) (2 góc tương ứng)

Mà: \(\widehat{BDC}=45^0\left(GT\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{ACD}=45^0\)

Có: \(\widehat{ACD}=\widehat{BDC}\left(cmt\right)\)

=> Tam giác OCD cân tại O (1)

ΔOCD có: \(\widehat{BDC}+\widehat{ACD}+\widehat{COD}=180^0\)

\(\Rightarrow45^0+45^0+\widehat{COD}=180^0\)

\(\Rightarrow\widehat{COD}=180^0-45^0-45^0=90^0\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) => Tam giác OCD vuông cân

b/ Me hăm biết lm

Bình luận (0)
Hương Yangg
26 tháng 3 2017 lúc 16:11

a, Vì góc C = 45 độ nên sđ cung AB = 120 độ
Diện tích hình quạt tròn OAB là: \(S_q=\dfrac{\pi R^2n}{360}=\dfrac{\pi R^2.120}{360}=\dfrac{\pi r^2}{3}\)
b, Kẻ OH vuông góc với AB tại H.
Vì OA = OB = R nên tam giác OAB cân tại O
=> OH đồng thời là phân giác của góc OAB.
=> Góc AOH = 1/2 góc ABC = 1/2 sđ cung AB = 60 độ
=> Góc OAH = 30 độ
Tam giác OAH vuông tại H có góc OAH = 30 độ
=> OH = 1/2 OA = R/2
AH = OA . sin 60 độ = \(\dfrac{R\sqrt{3}}{2}\)
=> AB = 2 AH = \(R\sqrt{3}\) ( quan hệ vuông góc giữa đk và dây cung )
Do đó: \(S_{\Delta OAB}=\dfrac{1}{2}AB.OH=\dfrac{1}{2}R\sqrt{3}.\dfrac{R}{2}=\dfrac{R^2\sqrt{3}}{4}\)
Vậy diện tích hình viên phân AmB là
\(S_{vp}=S_q-S_{\Delta OAB}=\dfrac{\pi R^2}{3}-\dfrac{R^2\sqrt{3}}{4}\)

Bình luận (0)