Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 183
Số lượng câu trả lời 328
Điểm GP 60
Điểm SP 357

Người theo dõi (84)

Đang theo dõi (18)