Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 183
Số lượng câu trả lời 328
Điểm GP 60
Điểm SP 340

Người theo dõi (83)

Đang theo dõi (18)

Dòng thời gian