Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 104
Điểm GP 2
Điểm SP 80

Người theo dõi (168)

Đang theo dõi (1776)

Dòng thời gian