hoàng tokuda

viết tập hợp các ước lớn hơn 3 và nhỏ hơn 45 của 45

Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 tháng 8 lúc 7:22

{5;9;15}

Bình luận (0)