Quang Anh Vũ
7 phút trước

56km ứng với:

`1-5/9=4/9`(quãng đường)

Chiều dai quãng đường người đó đi là:

`56:4/9=56×9/4=126(km)`

Bình luận (0)
Quang Anh Vũ
9 phút trước

`b)1/3x+2<0`

Bình luận (0)
Quang Anh Vũ
9 phút trước

Vì `x>0` nên ta chia 2 vế tử và mẫu cho `sqrtx>0`

`=>sqrx/(x-sqrtx+1)`

`=1/(sqrtx-1+1/sqrtx)`

Áp dụng cosi:

`sqrtx+1/sqrtx>=2`

`=>sqrtx-1+1/sqrtx>=1`

`=>1/(sqrtx-1+1/sqrtx)<=1`

Hay `sqrtx/(x-sqrtx+1)<=1`

Dấu "=" `<=>x=1`

Bình luận (1)
Quang Anh Vũ
16 phút trước

`a.1/3x+3<0`

Bình luận (0)
Quang Anh Vũ
15 phút trước

`a.1/3x+3<0`

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN