Hiếu Minh
19 phút trước

Tham khảo

Như vậy, virus SARS-CoV-2 tấn công vào lớp tế bào Cilia thì sẽ làm suy giảm chức năng của niêm mạc. Vì thế, mô phổi không thể được bảo vệ và sẽ bị tổn thương bởi virus. Lúc này, phổi sẽ bị viêm nhiễm, hoạt động cung cấp oxy cho máu bị trì trệ.

Bình luận (0)
Tiến Hoàng Minh
3 phút trước

Tham khảo

Như vậy, virus SARS-CoV-2 tấn công vào lớp tế bào Cilia thì sẽ làm suy giảm chức năng của niêm mạc. Vì thế, mô phổi không thể được bảo vệ và sẽ bị tổn thương bởi virus. Lúc này, phổi sẽ bị viêm nhiễm, hoạt động cung cấp oxy cho máu bị trì trệ.

 

Bình luận (0)
Thảo Phương
5 giờ trước (0:37)

\(AgNO_3+NaCl\rightarrow NaNO_3+AgCl\\ n_{AgNO_3}=n_{NaCl}=0,05.0,5=0,025\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{AgNO_3}=0,025.170=4,25\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
5 giờ trước (0:34)

\(a.n_{CaCl_2}=0,1\left(mol\right)\\ CaCl_2+2AgNO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+2AgCl\\ n_{AgCl}=2n_{CaCl_2}=0,2\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{AgCl}=0,2.143,5=28,7\left(g\right)\\ b.n_{Ca\left(NO_3\right)_2}=n_{CaCl_2}=0,1\left(mol\right)\\ \Rightarrow CM_{CaCl_2}=\dfrac{0,1}{0,1}=1M\)

Bình luận (0)
Nguyên Anh Phạm

Khoá học trên Online Math (olm.vn)