Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 98
Số lượng câu trả lời 2359
Điểm GP 51
Điểm SP 2185

Người theo dõi (51)

Đang theo dõi (11)

ᾘᾱɧřʊ
Friendly girl
kwenai
bé là bống