Bình luận (0)

sẽ có các cuộc xung đột súng , trộm cướp , giết người nguy hiểm hơn .

Bình luận (0)

Vật nhiễm điện có thể hút vật nhiễm điện khác dấu khác .

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
2 phút trước

\(n_{Al} = \dfrac{10,8}{27} = 0,4(mol)\\ 2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\\ n_{AlCl_3} = n_{Al} = 0,4(mol)\\ m_{AlCl_3} = 0,4.133,5 = 53,4(gam)\\ n_{HCl} =3 n_{Al} = 1,2(mol)\\ C\%_{HCl}= \dfrac{1,2.36,5}{200}.100\% = 21,9\%\)

Bình luận (0)

Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng là:

+ Làm rào bảo vệ

+ Phát quang

+ Làm cỏ

+ Xới đất, vun gốc

+ Bón phân

+ Tỉa và dặm cây


 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN