_silverlining
Vài giây trước

Solar energy will be used by many countries in the world

How will you travel from one place to another

We will reduce the use of electricity to save our energy

There are always traffic jams during rush-hours

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
4 phút trước

Cái này có phải là

always: 100%

usually: 75%

often: 50%

sometimes:25%

never:0%

2 always

3 never

4 often

5 always

6 sometimes

7 usually

Bình luận (2)
Đặng Phương Linh
3 phút trước

2 ALWAYS

3 never

4 often

5 always

6 sometimes

7 usually

Bình luận (0)

Bạn check lại đề xem có sai gì không ạ!

Bình luận (1)
Vũ Quang Huy
11 phút trước

 đơn vị lên bớt  :

        8x2 + 5 = 21 ( đơn vị )

Bình luận (4)
Ggggg
OH-YEAH^^
19 phút trước

Bn lm đc câu nào r

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
20 phút trước

số dư cần tìm là :

44 : 8= 5( dư 4)

Bình luận (0)

Ta có: 44 : x = 8

                  x = 44 : 8

                  x = 5 (dư 4)

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
21 phút trước

pải thêm vào số bị chia  số đơn vị là :

         7 x 3 - 4 = 17 ( đơn vị )

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
20 phút trước

Nếu phép chia đó chia hết thì cần tăng lên 3x7=21 để thương tăng 3 đơn vị

Nếu phép chia đó chia 7 dư 4 thì cần tăng lên 21-4=17 để thương tăng 3 đơn vị và phép tính chia hết

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
24 phút trước

Số dư lớn nhất khi chia cho 38 là

38-1=37

Số bị chia là

75x38+37=2887

Thương và số dư khi chia cho 45 là

2887:45=64(dư 7)

Bình luận (0)
kodo sinichi
20 phút trước

$#kodo sinichi$

_________________________________

số dư lớn nhât của `38` là `37`

số bị chia khi có số dư lớn nhất là :

     `75 xx 38 + 37 = 2887`

số dư ủa phép chia khi chia cho `45` là :

       `2887 : 45 =64 ( dư 7)`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
20 phút trước

Vì số chia là `38` và đc số dư lớn nhất nên số dư đó là `37`

Gọi số tự nhiên đó là `x` , ta có :

`x:38=75(dư7)`

`x=38xx75+7`

`x=2853`

`=>` STN đó là `2853`

Lấy `2853:45=63(dư18)`

Bình luận (0)