Những câu hỏi liên quan
Ái Nữ
20 tháng 5 2017 lúc 11:55

ở người,gen A quy định tóc xoăn là trội hoàn toàn so với gen a quy định tóc thẳng,gen B quy định tầm vóc thấp là trội hoàn toàn so với gen b quy định tầm vóc cao. Liên quan đến hệ thống nhóm máu có 4 kiểu hình:

-nhóm máu A do gen I^A quy định

-nhóm máu B do gen I^B quy định

-nhóm máu O do gen I^O quy định

-nhóm máu O do kiểu gen I^O I^O quy định

-nhóm máu AB do kiểu gen I^A I^B quy định

Bình luận (1)
Nguyễn Quang Anh
18 tháng 8 2017 lúc 16:40

Đề bài chưa rõ ràng hai cặp gen có di truyền độc lập hay liên kết? Có liên quan đến NST giới tính hay không? ...

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 8 2020 lúc 1:44

1. Cho phép lai AaBbDd x AaBbDd. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng và nằm trên mỗi NST khác nhau, tính trạng trội là trội hoàn toàn, quá trình phát sinh giao tử xảy ra bình thường theo lý thuyết. Xác định tỷ lệ kiểu gen aaBbDd và kiểu hình aaB-dd ở F1.

---

* Xét các phép lai:

Aa x Aa -> F1: 1/4AA:2/4Aa:1/4aa

Bb x Bb -> F1: 1/4BB:2/4Bb:1/4bb

Dd x Dd ->F1:1/4 DD:2/4Dd:1/4dd

*Tỉ lệ kiểu gen aaBbDd ở F1 là: 1/4 x 2/4 x 2/4= 4/64= 1/16

* Tỉ lệ kiểu hình aaB-dd ở F1 là: 1/4 x 3/4 x 1/4= 3/64

2. Ở 1 loài thực vật, tính trạng màu sắc của hoa do 1 gen quy định. Cho các cây hoa vàng (P) giao phấn ngẫu nhiên, thế hệ F1 thu được tỷ lệ 15 cây hoa mày vàng và 1 cây hoa màu xanh. Biết không có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Xác định tỷ lệ mỗi loại kiểu gen ở thế hệ P.

---

Xét tỉ lệ: 15 vàng: 1 xanh -> 16 tổ hợp F1.

16=4x4 (4=22)

=> Tính trạng màu của hoa chi phối bởi 2 cặp gen. P dị hợp ở 2 cá thể lai về cả 2 cặp gen.

=> P: AaBb (Hoa vàng) x AaBb (Hoa vàng)

Bình luận (0)
Nguyễn Lâm Thanh Trúc

Câu 1:a. Căn cứ vào đâu Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình, di truyền độc lập với nhau?

b. Ở một loài thực vật, khi cho lai các cây cao_quả vàng với cây thấp_quả đỏ người ta thu được F1. Cho F1 lai với nhau thu được F2 gồm 4 lại kiểu hình với 3648 cây, trong đó có 2050 cây cao_quả đỏ. Biết mỗi gen qui định 1 tính trạng.

- Xác định qui luật di truyền chi phối phép lai và kiểu gen của phép lai trên.

- Không cần viết sơ đồ lai, hãy cho biết trong số các cây cao_quả đỏ ở F2 tỉ lệ cây cao_quả đỏ thuần chủng là bao nhiêu?

Câu 2:Ở người, gen A qui định tóc xoăn là tính trạng trội hoàn toàn so với gen a qui định tóc thẳng, gen B qui định tầm vóc thấp là trội hoàn toàn so với gen b qui định tầm vóc cao.

* Liên quan đến tính trạng nhóm máu có 4 kiểu hình:

- Máu A do gen IA qui định.

- Máu B do gen IB qui định.

- Máu O tương ứng với kiểu gen IOIO.

- Máu AB tương ứng với kiểu gen IAIB.

Biết rằng IA và IB đều trội hoàn toàn so với IO, các cặp gen qui định các tính trạng trên nằm trên các cặp NST thường khác nhau.

1. Tổ hợp cả 3 tính trạng nói trên thì ở loài người có bao nhiêu kiểu gen và bao nhiêu kiểu hình?

2. Nếu bố mẹ đều có tầm vóc thấp, mang máu B; trong đó các con sinh ra có đứa con có tầm vóc cao, mang máu O thì kiểu gen của bố mẹ như thế nào? Xác định những kiểu gen có thể xuất hiện ở con?

3. Nếu bố có tóc xoăn, tầm vóc cao, mang máu A và mẹ có tóc thẳng, tầm vóc thấp, mang máu B trong số các con sinh ra có đứa tóc thẳng, tầm vóc cao, máu O thì kiểu gen của bố mẹ như thế nào?

Đạt Trần
28 tháng 7 2017 lúc 21:18

Câu 1: Hơi rắc rối nhá

câu 2 ý 1 về tính trạng tóc có 3 KG tính trạng về tầm vóc cũng có tối đa 3 Kg về tính trạng nhóm máu có tối đa 6 KG vậy tổ hợp cả ba tính trạng sẽ có 3*3*6=54 KG +ý 2 bố mẹ đều tầm vóc thấp có KG B_ nhưng sinh con có tầm vóc cao (KG bb)--> cả bố và mẹ đều cho một giao tử b vậy KG của cả bố và mẹ về tính trạng tầm vóc là Bb còn về tính trạng nhóm máu thì bố mẹ đều có nhóm máu B (KG IB_ ) nhưng sinh con có nhóm máu O (KG IOIO) vậy cả bố và mẹ đều phải cho một giao tử IO vậy KG của cả bố và mẹ về tính trạng nhóm máu là IBIO vậy về cả hai tính trạng thì KG của cả bố và mẹ là Bb IBIO và các KG có thể có ở thế hệ con là BBIBIB BBIBIO BBIOIO BbIBIB BbIBIO BbIOIO bbIBIB bbIBIO bbIOIO

Bình luận (0)
Đạt Trần
28 tháng 7 2017 lúc 21:21

Câu 1: đây nè

a, căn cứ vào suy luận toán học nha bạn
Ờ f2 của thí nghiệm menđen , tỷ lệ kiểu hình của mỗi cặp tính trạng là 3:1 còn tỷ lệ phân ly của f2 là 9:3:3:1 đúng bằng tích các tỷ lệ của 2 cặp tính trạng (3:1)(3:1) . theo suy luận toán học thì nguyên lý này đúng khi các cặp nhân tố di truyền phân ly độc lấp với nhau

Bình luận (0)
Đạt Trần
28 tháng 7 2017 lúc 21:21

Câu 2: Ý 3

ý 3 về tính trạng tóc bố tóc soăn (A_) mẹ tóc thẳng (aa) sinh con tóc thẳng (aa) --> KG của bố về tính trạng tóc là Aa về tính trạng tầm vóc bố cao (bb) mẹ thấp có KG (B_) sinh con cao vậy KG của mẹ về tính trạng tầm vóc là Bb về tính trạng nhóm máu: bố nhóm máu A có KG IA_ mẹ nhóm máu B có KG IB_ sinh con có nhóm máu O có KG IOIO vậy về tính trạng nhóm máu thì bố mẹ có KG là IAIO x IBIO suy ra cả về ba tính trạng thì KG của bố và mẹ là AabbIAIOxaaBbIBIO

Bình luận (0)
Nhã Yến
17 tháng 9 2017 lúc 10:27

a) -Do P thuần chủng nên :

+Thân cao-hạt dài có kiểu genQQrr .

+Thân thấp - hạt tròn có kết kiểu gen qqRR.

-Do hai cặp tính trạng phân li độc lập với nhau nên đời con F1 sẽ có 100% kiểu gen dị hợp QqRr, kiểu hình thân cao-hạt tròn.

->F2 sẽ có 16 kiểu gen và 9 kiểu hình

QR Qr qR qr
QR QQRR QQRr QqRR QqRr
Qr QQRr QQrr QqRr Qqrr
qR QqRR QqRr qqRR qqRr
qr QqRr Qqrr qqRr qqrr

Kiểu hình:9thân cao-hạt tròn:3thân cao-hạt dài:3thân thấp -hạt tròn:1thân thấp -hạt dài.

b) *Sơ đồ lai:

Pb : QqRr × qqrr

Fb: 1 QqRr:1Qqrr:1QqRr:1qqrr

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
28 tháng 8 2017 lúc 20:49

Con gái mù màu có KG XbXb => Cả bố và mẹ đều có gen Xb => KG của bố là XbY (mù màu).

Con trai bình thường có KG XBY => Mẹ phải tạo được giao tử XB => Kg của mẹ là XBXb (mắt nhìn màu bình thường).

Bình luận (0)
anh vũ
20 tháng 3 2020 lúc 15:33

a/ vì bố máu AB nên có KG là lA lB
mẹ máu O nên KG là lo lo
sơ đồ lai
P ___lAlB______x_____lolo_____
G lA , lB ___________lo
F _________ lAlO : lBlO_________
\(\Rightarrow\) TLKH ; máu A , máu B

Bình luận (0)