Bài 2. Lai một cặp tính trạng

Tbtt

Ở người, gen A quy định mắt đen, gen a quy định mắt xanh. Mắt đen trội hoàn toàn so với mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con mình ra toàn mắt đen?

Ta có : P lai với nhau, F1 thu được 100% mắt đen (tính trạng trội)

-> Ta có 3 TH về KG của P :    \(\left[{}\begin{matrix}AA\text{ x }AA\text{ (đen x đen)}\\AA\text{ x }Aa\text{ (đen x đen)}\\AA\text{ x }aa\text{ (đen x trắng)}\end{matrix}\right.\)   

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự