Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (5)

hiền
việt anh vũ
Thư Minh
nguyen ly
Thai Linh

Đang theo dõi (4)