Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cà Mau , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 1706
Điểm GP 610
Điểm SP 1918

Người theo dõi (590)

Đang theo dõi (2)

Admin
phynit

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Bài 6 :Ở bò, 2n = 60, có 10 tế bào sinh dục sơ khai của bò đều tiến hành nguyên phân 4

lần bằng nhau.

a. Tính số NST mới hoàn toàn môi trường cung cấp cho 10 tế bào trên nguyên phân.

trả lời : 10.60.(24-2)=8400(NST)

b. Tinh số thoi vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân nói trên.

trả lời : 10.(24-1)=150 (NST)

Bài 7. Có một hợp tử của một loiaf nguyên phân 4 lần và nhận của môi trường nguyên

liệu tương đương với 900 NST.

a. Xác định số NST lưỡng bội của hợp tử.

900=1.(24-1).2n ->2n=60

b. Xác đinh số NST cùng trạng thái, số cromatit có trong mỗi tế bào của loài trên ở

một trong các kỳ sau của nguyên phân: kỳ trung gian,kỳ giữa, kỳ sau.

Bài 8. Dưa chuột có 2n= 14. Tế bào này nguyên phân liên tiếp 2 đợt. Hãy xác định:

a. Số tế bào con được tạo thành là :22=4 (tế bào)

b. Số NST mới hoàn toàn do môi trường nội bào cung cấp để thực hiện quá trình

nguyên phân trên là : 14.(22-2)=28 (NSt)

Bài 9. Ở một loài sinh vật, có 6 hợp tử nguyên phân với số lần bằng nhau đã tạo ra số tế

bào mới chứa 9600 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Môi trường nội bào đã cung cấp

nguyên liệu để tạo ra 9300 NST đơn cho quá trình nguyên phân trên.

a. Xác đinh số lượng NST của 6 hợp tử khi chúng đang ở kỳ sau.

b. Xác định số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử.

c. Xác định tổng số tế bào xuất hiện trong cả quá trình nguyên phân của cả 6 hợp

tử.

Bài 10. Có 3 hợp tử kí hiệu là A, B, C. Hợp tử A nguyên phân 3 lần liên tiếp, môi trường

nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên 84 NST. Hợp tử B nguyên phân 4 lần liên tiếp tạo

ra các tế bào con chứa tổng số 256 NST. Hợp tử C nguyên phân 2 lần liên tiếp, ở kỳ giữa

của lần nguyên phân đầu tiên trong hợp tử chứa 40 cromatic.

a. Hãy cho biết 3 hợp tử trên cùng loài hay khác loài.

b. Tính tổng số tế bào con được tạo thành sau các lần nguyên phân của 3 hợp tử trên.

c. Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho 3 hợp tử A, B, C nguyên phân là bao nhiêu.

Câu trả lời:

Bài 1.

a. Có một hợp tử nguyên phân một số lần liên tiếp và tạo ra tổng số 16 tế bào con.

Xác định số lần nguyên phân của hợp tử nói trên

TRẢ LỜI :

Gọi x là số lần nguyên phân của hợp tử :

Ta có : 1.2x=16 ->2x=16=24 ->x=4 (lần)

Vậy hợp tử NP 4 lần

b. Giả sử có một số hợp tử đều tiến hành nguyên phân 3 lần và tạo ra tổng số 224 tế

bào con. Hãy xác định số hợp tử ban đầu.

Gọi a là số hợp tử :

Ta có : a.23=224 ->a=28 (tế bào)

Bài 2. Có 5 hợp tử cùng loài đều nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dung của

môi trường nguyên liệu tương đương với 1500 NST. Biết rằng bộ NST có trong mỗi tế

bào con được tạo ra là 20. Hãy xác định:

a. Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử.

Ta có : 5.20.(2x-1)=1500->2x=16->x=4 (lần)

Vậy mỗi hợp tử NP 4 lần

b. Tổng số NST có trong các tế bào con được tạo ra từ mỗi hợp tử nói trên.

-Tổng số NST có trong các tế bào trên : 5.24.20=1600(NST)

Bài 3. Có một hợp tử của một loài nguyên phân 4 lần và đã nhận của môi trường nguyên

liệu tương đương với 1200 NST.

a. Xác định số NST lưỡng bội của hợp tử.

1200=1.(24-1).2n

->2n=80

b. Xác định số NST cùng trạng thái, số cromatit có trong mỗi tế bào của loài trên ở

một trong các kì sau của nguyên phân: kỳ trung gian, kỳ giữa, kỳ sau.

Bài 4. Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần bằng nhau và đã sử dụng

của môi trường nguyên liệu tương đương với 4278 NST. Hãy xác định:

a. Tên của loài nói trên.

4278=2n.3.(25-1)->2n=46

Vậy đây là loài người

b. Số tế bào con đã được tạo ra và số tâm động có trong các tế bào con.

-Số tbcon : 3.25=96 (tế bào)

-Số tâm động : 3.25.46=9216 (NST)

Bài 5. Có 5 hợp tử cùng loài đều nguyên phân 3 lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con

có chứa 320 tâm động.

a. Hãy xác định tên loài.

320=5.23.2n ->2n=8

Vậy đây là ruồi giấm

b. Có 3 tế bào khác cũng của loài trên nguyên phân một số lần bằng nhau và đã nhận

của môi trường nguyên liệu tương đương với 72 NST. Xác định số lần nguyên

phân của mỗi tế bào.

72=3.8.(2x-1)->2x=4 ->x=2(lần)

Bài 6. Ở bò, 2n = 60, có 10 tế bào sinh dục sơ khai của bò đều tiến hành nguyên phân 4

lần bằng nhau.

a. Tính số NST mới hoàn toàn môi trường cung cấp cho 10 tế bào trên nguyên phân.

Trả lời : 60.10.24=9600 (NST)

b. Tinh số thoi vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân nói trên.

10.(24-1)=150(thoi)