Những câu hỏi liên quan
phan thị minh anh
Xem chi tiết
Đặng Yến Linh
12 tháng 3 2017 lúc 9:56

đọc xong đầu bài, nhận xét: t =8/3 của bè cx chính là t của cano, gọi v là vận tốc riêng của cano, ta có pt:

40/v + 32/v = 8/3

v = 27km/h

Bình luận (4)
Đặng Yến Linh
12 tháng 3 2017 lúc 12:33

em làm cụ thể nhé: thời gian cano đi từ A đến B là t =s/v =40/v

thời gian cano đi từ B về đến chỗ gặp bè là t = s/v = 40-8)/v =32/v

mà thời gian đi và về của cano = thời gian bè đi dc 8km là t =s/v =8/3 h

theo bài ra ta có pt: 40/v + 32/v = 8/3 => v =27km/h

Bình luận (10)
Biển Vũ Đức
Xem chi tiết
DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG
3 tháng 1 2019 lúc 17:34

Gọi x và y lần lượt là vận tốc của ca nô và dòng nước ( x , y > 0 )

Ca nô đi xuôi dòng và ngược dòng mất 14h nên ta có phương trình :

\(\dfrac{96}{x+y}+\dfrac{96}{x-y}=14\left(1\right)\)

Trên đường quay về A khi còn cách A 24km thì ca nô gặp bè lứa ta có :

\(\dfrac{96}{x+y}+\dfrac{72}{x-y}=\dfrac{24}{y}\left(2\right)\)

Từ 1 và 2 ta có hệ :

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{96}{x+y}+\dfrac{96}{x-y}=14\\\dfrac{96}{x+y}+\dfrac{72}{x-y}=\dfrac{24}{y}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{96}{x+y}+\dfrac{96}{x-y}=114\left(1\right)\\\dfrac{4}{x+y}+\dfrac{3}{x-y}=\dfrac{1}{y}\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

Xét phương trình (2) :

\(\dfrac{4}{x+y}+\dfrac{3}{x-y}=\dfrac{1}{y}\)

\(\Leftrightarrow4y\left(x-y\right)+3y\left(x+y\right)=\left(x+y\right)\left(x-y\right)\)

\(\Leftrightarrow7xy-y^2=x^2-y^2\)

\(\Leftrightarrow x^2-7xy=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x-7y=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(L\right)\\x=7y\left(N\right)\end{matrix}\right.\)

Thay \(x=7y\) vào phương trình (1)

\(\Leftrightarrow\dfrac{96}{8y}+\dfrac{96}{6y}=14\)

\(\Leftrightarrow y=2\)

Vậy vận tốc của ca nô là 14 km/h và vận tốc của dòng nước là 2km/h

Bình luận (0)
Nguyên Nguyễn Thảo
Xem chi tiết
Vũ Hoàng
Xem chi tiết
Tran Nguyen
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Tất Đạt
16 tháng 5 2018 lúc 20:52

Gọi a(km) là vận tốc thực của cano(a>0)

Thời gian cano đi cho tới khi gặp bè là 24:2=12(h)

Theo đề ta có pt:\(12a+24=96.2\)

\(\Leftrightarrow12a=168\)

\(\Leftrightarrow a=14\)(tm)

Bình luận (0)
EDOGAWA CONAN
24 tháng 2 2019 lúc 14:49

14

Bình luận (0)
Tung Hoang
Xem chi tiết
Mysterious Person
15 tháng 7 2017 lúc 16:03

đặc x là vận tốc riêng của ca nô (x > 3 ; km/h)

tổng đoạn đường của ca nô đi là \(80+\left(80-16\right)=80+80-16=144\) (km)

\(\Rightarrow\) tổng thời gian đi của ca nô trước lúc gặp bè là \(\dfrac{144}{x}\) (h)

thời gian đi của bè là \(\dfrac{16}{3}\) (h)

vì thời gian đi của bè và ca nô như nhau nên ta có phương trình

\(\dfrac{144}{x}=\dfrac{16}{3}\Leftrightarrow16x=432\Leftrightarrow x=\dfrac{432}{16}=27\)

vậy vận tốc riêng của ca nô là \(27\) (km/h)

Bình luận (0)
Ngọc Diệu
Xem chi tiết
Thảo Phương
16 tháng 1 2020 lúc 22:00

Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24km,cùng lúc đó cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4km/h,Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa tại C cách A là 8km,Tính vận tốc thực của ca nô,Toán học Lớp 9,bài tập Toán học Lớp 9,giải bài tập Toán học Lớp 9,Toán học,Lớp 9

Bình luận (1)
 Khách vãng lai đã xóa
Toàn Khánh
5 tháng 4 2021 lúc 21:42

giải thích tí đi ạ với cái phần 8/4 là sao

Bình luận (0)
Kiều Trinh Tống
Xem chi tiết
Book of Demon
Xem chi tiết
Ma Đức Minh
16 tháng 8 2018 lúc 21:21

Đổi 48p'=0,8h

a. Thời gian chạy của ca nô bằng thời gian trôi của bè, vận tốc dòng nước

\(v_n=v_b=\dfrac{AC}{t}=\dfrac{8-6,4}{0,8}=2\)(km/h)

Gọi vận tốc của ca nô so với nước là \(v_0\) , vận tốc ca nô khi xuôi dòng và ngược dòng là \(v_1\)\(v_2\)

\(\Rightarrow v_1=v_0+v_n;v_2=v_0-v_n\)

Thời gian chạy xuôi dòng \(t_1=\dfrac{AB}{v_1}=\dfrac{AB}{v_0+v_n}\left(1\right)\)

Thời gian chạy ngược dòng \(t_2=\dfrac{AB}{v_2}=\dfrac{AB}{v_0-v_n}\left(2\right)\)

Theo bài ra ta có \(t_1+t_2=h\)

Từ (1),(2),(3) ta có:

\(\dfrac{AB}{v_0+v_n}+\dfrac{CB}{v_0-v_n}=\dfrac{8}{v_0+2}+\dfrac{6,4}{v_0-2}\Rightarrow v^2_0-18v_0=0\Rightarrow v_0=18km/h\)Khi xuôi dòng: \(v_1=20\left(km/h\right)\)

b, Tổng thời gian chạy của ca nô chính là thời gian bè trôi từ A đến B:\(t_3=\dfrac{AB}{v_n}=\dfrac{8}{2}=4h\)

Bình luận (5)
Book of Demon
16 tháng 8 2018 lúc 20:54
Bình luận (0)
Ma Đức Minh
16 tháng 8 2018 lúc 21:00

mik là ko thích mấy bài ca nô tí nào

Bình luận (0)
Minh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Hoàng
17 tháng 2 2020 lúc 20:24

Đổi \(48min=0,8h\)

a. Thời gian chạy của ca nô bằng thời gian trôi của bè, vận tốc dòng nước là :

\(v_n=v_b=\frac{AC}{t}=\frac{8-6,4}{0,8}=2km\text{/}h\)

Gọi vận tốc của ca nô so với nước là \(v_o\) , vận tốc ca nô khi xuôi dòng và ngược dòng là \(v_1\)\(v_2\)

\(\Rightarrow v_1=v_o+v_n;v_2=v_o-v_n\)

Thời gian chạy xuôi dòng \(t_1=\frac{AB}{v_1}=\frac{AB}{v_0+v_n}\left(1\right)\)

Thời gian chạy ngược dòng\(t_2=\frac{AB}{v_2}=\frac{AB}{v_o-v_n}\left(2\right)\)

Theo bài ra ta có\(t_1+t_2=h\left(3\right)\)

Từ (1),(2),(3) ta có:

\(\frac{AB}{v_o+v_n}+\frac{CB}{v_o-v_n}=\frac{8}{v_o+2}+\frac{6,4}{v_o-2}\Rightarrow v^2_o-18v_o=0\)

\(\Rightarrow v_o=18km\text{/h }\)

Khi xuôi dòng: \(v_1=20\text{(km/h)}\)

b)Tổng thời gian chạy của ca nô chính là thời gian trôi từ A đến B là :

\(t_3=\frac{AB}{v_n}=\frac{8}{2}=4h\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Khoá học trên OLM (olm.vn)