Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 78
Số lượng câu trả lời 10862
Điểm GP 3952
Điểm SP 12313

Người theo dõi (2042)

Đang theo dõi (5)

Aki Tsuki
Ngố ngây ngô
Kiêm Hùng
Phương Trâm
Quang Nhân