Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 220
Số lượng câu trả lời 21005
Điểm GP 3720
Điểm SP 18407

Người theo dõi (2375)

Jackson Williams
PHINDOL
Đào Ngọc Lâm
Sully

Đang theo dõi (50)