Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 505
Điểm GP 143
Điểm SP 386

Người theo dõi (57)

anaxi
Lươn Lan Nhi
Kim Jisoo

Đang theo dõi (0)