Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 2079
Điểm GP 108
Điểm SP 1805

Người theo dõi (374)

Minz Ank
Muichiro Tokito
Hoàng Trang
Phạm khánh an

Đang theo dõi (2)

Unruly Kid