Chương I- Cơ học

Tuệ Lâm Đỗ
11 giờ trước (18:23)

cái phần D nước phải là m nước chứ đk ?

Bình luận (0)
Edogawa Conan
11 giờ trước (18:51)

Gọi V là thể tích thuỷ tinh làm ống, m là khối lượng dầu

Do hệ nổi cân bằng nên: P = FA

⇒ 10.(M + m) = (V+V0).10.D0

⇒ M + V1.D1 = (V+V0).D0

 \(\Rightarrow V=\dfrac{M+V_1.D_1}{D_0}-V_0=\dfrac{0,2+37,5.10^{-6}.800}{1000}-1,5.10^{-4}=0,8.10^{-4}\left(m^3\right)\)

Khối lượng riêng của thuỷ tinh:

\(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{0,2}{0,8.10^{-4}}=2500\left(kg/m^3\right)\)

b,Thể tích chiếm chỗ của ống nghiệm đựng dầu là:

   Vcc = V+V0 = 0,8.10-4 +150.10-6 = 2.3.10-4m3 = 230cm3.

Tiết diện đáy của bình hình trụ là.

Sb = R2.3,14 =78,54 cm2.

Độ dâng mực nước ở bình chứa nước là:

\(\Delta h=\dfrac{V_{cc}}{S_b}=\dfrac{230}{78,54}\approx2,9\left(cm\right)\)

Bình luận (1)
nguyễn thị hương giang
Hôm qua lúc 18:25

Nhiệt lượng nước thu vào:

\(Q_{thu}=m\cdot c\cdot\Delta t=0,57\cdot4200\cdot\left(30-24\right)=14364J\)

Cân bằng nhiệt:

\(Q_{tỏa}=Q_{thu}=14364J\)

Nhiệt lượng miếng kim loại tỏa ra là:

\(Q_{tỏa}=m_{kl}\cdot c_{kl}\cdot\left(t_1-t\right)=0,18\cdot c_{kl}\cdot\left(240-30\right)=14364\)

\(\Rightarrow c_{kl}=380\)J/kg.K

Vậy nhiệt dung riêng kim loại là 380J/kg.K

Bình luận (0)
Dzịt
21 tháng 1 lúc 14:46

\(\left\{{}\begin{matrix}2CV=1472W\\0,5h=1800s\end{matrix}\right.\)

\(=>A=Pt=1472\cdot1800=2649600\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Cao Sinh
21 tháng 1 lúc 14:47

A=Pt=1472x1800=2649600(J)

Bình luận (0)
Corona
19 tháng 1 lúc 21:47

V3 là bao nhiêu

Bình luận (0)
Đào Tùng Dương
19 tháng 1 lúc 8:30

Đoạn đường từ A đến B là :

\(s=v.t=45.\dfrac{1}{4}=11,25\left(km\right)\)

Đoạn đường từ B đến C là :

\(s=v.t=\left(45-10\right).\dfrac{1}{2}=17,5\left(km\right)\)

Đoạn từ A đến C :

\(17,5+11,25=28,75\left(km\right)\)

Công của đầu tàu sinh ra :

\(A=F.s=5000.28750=143750000\left(J\right)=143740\left(KJ\right)\)

Bình luận (1)
Đông Hải
15 tháng 1 lúc 7:53

Lực đẩy ASM tác dụng vào vật là

\(F_A=P_{kk}-P_{nước}=2,1-0,2=1,9\left(N\right)\)

=> Chọn B

Bình luận (0)

Chọn B

Bình luận (0)
Lê Nguyên Uyên  Thy	8A
15 tháng 1 lúc 7:41

Câu B

Bình luận (2)
Đông Hải
15 tháng 1 lúc 7:58

Lực đẩy ASM tác dụng lên vật là

\(F_A=P_{kk}-P_{nước}=4,8-3,6=1,2\left(N\right)\)

Thể tích của vật là

\(V=\dfrac{F_A}{d_n}=\dfrac{1,2}{10000}=0,00012\left(m^3\right)=120\left(cm^3\right)\)

=> Chọn B

 

Bình luận (0)

Chọn A

Bình luận (0)
Lương Đại
15 tháng 1 lúc 7:24

A

Bình luận (0)
Lê Nguyên Uyên  Thy	8A
15 tháng 1 lúc 7:24

Câu A

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Khôi
15 tháng 1 lúc 7:25

B

Bình luận (1)
Lấp La Lấp Lánh
14 tháng 1 lúc 12:33

Áp suất tác dụng lên đáy thùng là:

\(p_1=d.h_1=10000.1,5=15000\left(Pa\right)\)

Áp suất tác dụng lên điểm cách miệng thùng 0,5m:

\(p_2=d.h_2=10000.0,5=5000\left(Pa\right)\)

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
14 tháng 1 lúc 12:28

Áp suất tác dụng lên đáy thùng là: \(p=d.h=10000.1,5=15000\left(Pa\right)\) 

Áp suất tác dụng lên điểm cách miệng thùng 0,5m là: 

\(p'=d.h'=10000.\left(1,5-0,5\right)=10000\left(Pa\right)\)

Bình luận (1)
ttanjjiro kamado
14 tháng 1 lúc 15:03

Ap suất của nước lên đáy thùng:
p=d.h=10000.1,5=15000(Pa)

Ap suất  lên 1 điểm cách miệng thùng 0,5m là :

p=d.h=10000.(1,5-0,5)=10000(Pa)

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)