Những câu hỏi liên quan
Lê Hằng
12 tháng 7 2018 lúc 12:51

Gọi khối lượng của CuSO4.5H2O và dung dịch CuSO4 5% cần lấy là x, y ta có:

x + y=400 (1)

nCuSO4.5H2O = \(\dfrac{x}{250}\)

=> mCuSO4 (1) = \(\dfrac{16x}{25}\)

mCuSO4 (5%) = y.5% = 0,05y

mCuSO4 (10%) = 400.10% = 40

=> \(\dfrac{16x}{25}\) + 0,05y = 40 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=400\\\dfrac{16x}{25}+0,05y=40\end{matrix}\right.\)

<=> \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{2000}{59}\\y=\dfrac{21600}{59}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
24 tháng 5 2020 lúc 20:12

gọi m dd CuSO4.5H2O là x (g)

m dd CuSO4 5% là y(g)

=> x+y=400(I)

mct (dd CuSO4 10%)= 10/100.400=40(g)

mct(dd CuSO4.5H2O)=160/250.x=0,64x(g)

mct (dd CUSO4 5%)=5/100.y=0,05y(g)

=> 0,64x+0,05y=40(II)

từ (I) và (II)

x+y=400

0,64x+0,05y=40

=>x=33,89(g)

y=366,1(g)

Bình luận (0)
Ngô Thị Anh Minh
22 tháng 4 2018 lúc 23:02

Bài 1:

\(m_{CuSO_4}=\dfrac{500.25\%}{100\%}=125g\)

\(m_{ddCuSO_4}=\dfrac{125.100\%}{10\%}=1250g\)

Bình luận (0)
Cao Văn Hào
15 tháng 9 2020 lúc 20:56

m\(CuSO_4\) trong dd 20% = \(\frac{20\%.500}{100\%}\)= 100(g)

Gọi m là khối lượng CuSO4 cần thêm vào

Ta có

C%\(CuSO_4\)sau khi thêm = \(\frac{100+m}{500+m}\).100%=25%

=> m =33,33(g)

Bình luận (0)
Do Minh Tam
10 tháng 5 2016 lúc 8:46

mCuSO4 ko đổi=0,2m

mdd CuSO4 sau =50+m

C%dd CuSO4 sau=0,2m/(m+50)=0,15=>m=150g

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần dùng hòa tan hoàn toàn vào 400 gam dung dịch CuSO4 2% để thu được dung dịch CuSO4 1M ( D = 1,1 g/ml).

Ngô Quang Sinh
4 tháng 1 2019 lúc 16:26

Gọi số mol CuSO4.5H2O cần lấy là x (mol) => nCuSO4 = x (mol)

Khối lượng CuSO4 2% có trong 400 gam dung dịch là:

Tổng số mol CuSO4 sau khi hòa tan là: x + 0,05 (mol)           

=> thể tích dung dịch sau khi hòa tan:

Từ (1) và (2)

=> (x+ 0,05).1000 

=> 1100x + 55 = 160x + 400

=> 850x = 345

=> x ≈0, 406 (mol)

=> mCuSO4.5H2O = 0,406.250 = 101,47 (g)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
23 tháng 2 2020 lúc 18:03

\(n_{CuSO4}.H_2O=a\)

\(\rightarrow n_{CuSO4}=a,m_{CuSO4}.H_2O=178a\)

mCuSO4 trong dung dịch ban đầu\(=500.8\%=40\left(g\right)\)

Khối lượng dung dịch sau đó là 500+178a

Khối lượng CuSO4=160a+40

\(\rightarrow C\%_{CuSO4}=\frac{100a+40}{500+178a}=15\%\)

\(\rightarrow a=\frac{350}{1333}\)

->mCuSO4.H2O=178a=46,74

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
5 tháng 9 2020 lúc 11:23

\(n_{CuSO_4.5H_2O}=\frac{m_1}{250}\left(mol\right)\)

=> \(n_{CuSO_4\left(thêm\right)}=n_{CuSO_4.5H_2O}=\frac{m_1}{250}\left(mol\right)\)

\(=>m_{CuSO_4\left(thêm\right)}=\frac{m_1}{250}.160=\frac{16.m_1}{25}\left(g\right)\)

\(m_{CuSO_4\left(bđ\right)}=\frac{m_2.8}{100}=0,08.m_2\left(g\right)\)

=> \(C\%\) (dd mới) = \(\frac{\frac{16.m_1}{25}+0,08.m_2}{m_1+m_2}.100\%=16\%\)

=> \(\frac{m_1}{m_2}=\frac{1}{6}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN