Chương II. Kim loại

tham khảo link bài làm

https://moon.vn/hoi-dap/cho-986-gam-hon-hop-gom-mg-va-zn-vao-mot-coc-chua-430-ml-dung-dich-h2so4-1m-sau-khi--330887

Bình luận (2)
Quang Nhân
23 tháng 2 lúc 21:51

\(m_{CuSO_4}=\dfrac{160\cdot10}{100}=16\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2O}=m_{dd}-m_{CuSO_4}=160-16=144\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddsau}=\dfrac{144}{\left(100-25\right)}\cdot100=192\left(g\right)\)

\(m_{CuSO_4\left(ct\right)}=192-160=32\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Ank
23 tháng 2 lúc 20:04

a) PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\uparrow\)

b+c) Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl}=0,2\left(mol\right)\\n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{HCl}=0,2\cdot36,5=7,3\left(g\right)\\V_{H_2}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
20 tháng 2 lúc 10:34

Trích mẫu thử

Cho các mẫu thử vào dung dịch brom dư :

- mẫu thử nào làm nhạt màu nước brom là C2H4

\(C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\)

Đốt cháy hai mẫu thử,sau đó cho sản phẩm vào nước vôi trong : 

- mẫu thử nào tạo vẩn đục trắng là CH4

\(CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O\\ CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O\)

- mẫu thử không hiện tượng là H2

\(2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O\)

Bình luận (0)
Trịnh Đức Tài
20 tháng 2 lúc 12:28

cho qua dd br2, làm mất màu dd là c2h4. sau đó đốt 2 khí còn lại rồi cho sản phẩm cháy vào dd ca(oh)2 dư, cái nào làm đục nc vôi trong là ch4 còn lại là h2

Bình luận (0)
traitimtrongvang
19 tháng 2 lúc 21:34

Trích mẫu thử

Cho mẫu thử vào dung dịch nươc vôi trong

- mẫu thử nào tạo vẩn đục trắng là CO2

\(CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O\)

Cho hai mẫu thử còn vào dung dịch brom 

- mẫu thử nào làm nước brom nhạt màu là C2H2

\(C_2H_2 + 2Br_2 \to C_2H_2Br_4\)

- mẫu thử không hiện tượng : CH4

Bình luận (0)
traitimtrongvang
19 tháng 2 lúc 13:26

6.C

7.A

8.B

Bình luận (0)
traitimtrongvang
9 tháng 2 lúc 16:10

a)

\(n_{Fe} = \dfrac{5,6}{56} = 0,1(mol)\\ n_S = \dfrac{2,4}{32} = 0,075(mol)\)

Fe        +     S   \(\xrightarrow{t^o}\)   FeS

0,075.......0,075,,,,,,0,075...................(mol)

nFe dư = 0,1 - 0,075 = 0,025(mol)

Fe   +    2HCl →    FeCl2    +    H2

0,025.....0,05..........................0,025............(mol)

FeS    +     2HCl  →   FeCl2    +    H2S

0,075.........0,15...........................0,075.............(mol)

\(\Rightarrow V_{dd\ HCl} = \dfrac{0,05+0,15}{1} = 0,2(lít)\)

b) VB = (0,025 + 0,075).22,4 = 2,24(lít)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
9 tháng 2 lúc 13:50

- Hiện tượng : Sau khi nung hỗn hợp bột đồng chuyển từ màu đen sang màu đỏ và đồng thời có khí thoát ra và xảy ra phương trình :

\(CO+CuO\rightarrow Cu+CO_2\)

- Dẫn khí thu được vào nước vôi trong dư sau 1 lúc xuất hiện kết tủa trắng .

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
9 tháng 2 lúc 13:23

- Có thể loại bỏ chúng bằng cách dẫn lượng khí dư thừa qua dung dịch nước vôi trong ( Ca(OH)2 ) dư sẽ xảy ra các phản ứng :

\(Ca\left(OH\right)_2+SO_2\rightarrow CaSO_3+H_2O\)

\(2Ca\left(OH\right)_2+2Cl_2\rightarrow CaCl_2+Ca\left(ClO\right)_2+2H_2O\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 tháng 2 lúc 13:24

Dùng nước vôi trong Ca(OH)2 là một hóa chất rẻ tiền và dể tìm thấy để xử lý SO2 , Cl2

Ca(OH)2 + SO2 => CaSO3 + H2O

Ca(OH)2 + Cl2 => CaOCl2 + H2O

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN