Chương II. Kim loại

Vũ Khoan
Cần thêm bao nhiêu gam CuSO4 vào 160g đ CuSO4 10% để thu được đ CuSO4 25%
Quang Nhân
23 tháng 2 lúc 21:51

\(m_{CuSO_4}=\dfrac{160\cdot10}{100}=16\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2O}=m_{dd}-m_{CuSO_4}=160-16=144\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddsau}=\dfrac{144}{\left(100-25\right)}\cdot100=192\left(g\right)\)

\(m_{CuSO_4\left(ct\right)}=192-160=32\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN