Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 8595
Điểm GP 8174
Điểm SP 11393

Người theo dõi (541)

9323
Nguyễn Văn Nam
uk loc

Đang theo dõi (1)