Sunshine
2 phút trước

`A`.

Axit tương ứng của `SO_2` là `H_2SO_3`.

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
2 phút trước

Không có lưu huỳnh (IV) oxit nhé, là lưu huỳnh đioxit SO2

\(SO_2+H_2O\rightarrow H_2SO_3\)

`=> A`

Bình luận (0)
Lê Michael
2 phút trước

Bình luận (0)
xu zianghồ2011^^
3 phút trước

Bạn xem lại `!`

Bình luận (2)
hương nguyễn
2 phút trước

?

Bình luận (0)
Sunshine
11 phút trước

`=> 2005 : (2006 - x) = 401`.

`=> 2006 - x = 5`.

`=> x = 2001`

Bình luận (0)
Lê Michael
10 phút trước

`401 - 2005 : (2006-  x)=0`

`2005 : (2006-  x)= =401 - 0`

`2005 : (2006-  x)=401`

`2006-x = 2005 : 401`

`2006-x = 5`

`x=2006-5`

`x=2001`

Bình luận (0)
MinYewCou
10 phút trước

\(401 - 2005 : ( 2006 - x ) = 0\)

\( 2005 : ( 2006 - x ) =401 - 0\)

\( 2005 : ( 2006 - x ) =401\)

\( 2006 - x = 2005 :401\)

\( 2006 - x = 5\)

\( x = 2006 - 5=2001\)

Bình luận (0)
Sunshine
11 phút trước

Mình làm câu `a`, các câu còn lại tương tự nhé `!`.

`e,` Đặt `d = (14n+3, 21n+4)`

`=> {(14n+3 vdots d), (21n+4 vdots d):}`

`<=> {(42n+9 vdots d), (42n+8 vdots d):}`

`=> 42n + 9 - 42n - 9 vdots d`.

`=> 1 vdots d`.

`=> d = 1`.

`=>` P/s tối giản.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Diệp
10 phút trước

B > A

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
6 phút trước

ta có

\(A=2002x\left(2007+1\right)=2002x2007+2002x1\\ B=\left(2002+2\right)x2007=2002x2007+2007x2\)

ta có cả A và B đều có chung hạng tử là 2002x2007 nên ta tiếp tục so sánh 2002x1 và 2007x2

 có 2002<2007 và 1<2, ta thấy hai thừa số của 2002x1 đều bé hơn 2007x2 nên 2002x1<2007x2

vậy \(\left(2002x2007+2001x1\right)< \left(2002x2007+2007x2\right)\)

nên \(A< B\)

 

 

 

 

 

Bình luận (0)