Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 131
Số lượng câu trả lời 37
Điểm GP 1
Điểm SP 11

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (0)