-Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá. Để hiểu khái niệm này, phải đi từ sự trao đổi và giá trị trao đổi. ... Đây là khái niệm được khẳng định trong các giáo trình kinh tế chính trị.

Bình luận (0)
Karik
2 phút trước

Phải yêu nước của mình

Phải yêu tiếng nói đất nước mình

Dù ra sao thì vẫn không khuất phục trướ kẻ thù

Bình luận (0)

Phải yêu nước của mình

Phải yêu tiếng nói đất nước mình

Dù ra sao thì vẫn không khuất phục trướ kẻ thù

Bình luận (0)
Karik
2 phút trước

: Gọi vận tốc cano xuôi dòng la x ( km/h) ( x thuộc N*, x>6 ) 
vận tóc lúc ngược dòng la x-6 (km/h) 
tg lúc xuôi dòng : 45/x (h) 
tg lúc ngược dòng : 18/x-6 (h) 
theo đề bài có : 45/x - 18/x-6 = 1 
<=> 45(x-6) -18x = x(x-6) 
<=> x^2 - 33x + 270 = 0 
<=> x = 15 hoạc 18 
<=.> vần tốc ngược dòng = 9 hoạc 12 (km/h)

Bình luận (0)
Karik
5 phút trước

*Sự nóng chảy xảy ra đối với chất rắn khi nhiệt độ tăng lên đủ lớn, chất rắn sẽ chuyển trạng thái thành chất lỏng

Bình luận (1)

- sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

- trong suốt quá trình nóng chảy thì nhiệt độ nóng chảy của vật không thay đổi.

Bình luận (0)

The..............surrounding......... landscape is also well worth a visit.

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
5 phút trước

surrounded

dịch: cảnh quan bao quanh

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN