Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 62
Điểm GP 2
Điểm SP 18

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (3)

卡拉多克
Phan Văn Toàn
ngô ngoc khánh