Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 104
Số lượng câu trả lời 792
Điểm GP 75
Điểm SP 719

Người theo dõi (63)

Đang theo dõi (331)