Gút - boi :)) 🌌
3 phút trước

spam ít thôi

pay acc giờ

Bình luận (1)

Sông chính, phụ lưu, chi lưu

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
3 phút trước

Hệ thống sông gồm: Sông chính, phụ lưu, chi lưu

Bình luận (0)
nguyễn công
2 phút trước

Hệ thống sông gồm sông chính và chi lưu, phụ lưu hợp thành

Bình luận (0)
ILoveMath
Lazyboy
3 phút trước

1 B

2 A

3 A

4 B

5 A

Bình luận (0)
nguyễn công
Vài giây trước

1.B     2.A     3.A     4.B   5.A

Bình luận (0)
Khinh Yên
4 phút trước

1. A. good B. better C. best D. gooder

2. A.density B. exploit C. decline D. growth

3. A. causes B. makes C. forms D. solves

4. A. of B. for C. at D. in

5. A. permanent B. Well-paid C. Part-time D. Full-time

6. A. yearly B. monthly C. daily D. weekly

7. A. teachers B. experts C. tellers D. reporters

 

8. A. their B. theirs C. it’s D. its

 

Bình luận (0)
Gút - boi :)) 🌌
4 phút trước

B

D

A

A

C

C

B

Bình luận (1)
Lazyboy
3 phút trước

1 B

2 D

3 A

4 A

5 C

6 C

7 B

8 D

Bình luận (0)
︵✰Ah
5 phút trước

Câu 6

+Tự tiện vào nhà người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà

+ Tự tiện đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ

Câu 7 : 

Không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại. thư tín, điện thoại, điện tín, của công dân.

Bình luận (0)
Thảo Phương
5 phút trước

a) Ban đầu:

HCl + NaOH ---------> NaCl + H2O

NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN