Những câu hỏi liên quan
violet
Xem chi tiết
Komorebi
15 tháng 4 2021 lúc 9:47

1:  Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live.

D.  We can protect the world we live in only with careful environmental planning.

2:  You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day.

A.  Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day.

3:  It was not until after I got home that I realized I had not set the burglar alarm in the office.

C.  I didn’t turn the burglar alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I'd arrived home.

4:  He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

D.  Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

5:  They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

C.  They left their home early so as not to miss the first train.

6:  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam

B.  Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

7.  “You had better see a doctor if the sore throat does not clear up.” she said to me.

D.  She suggested that I see a doctor if the sore throat did not clear up.

8:  Without her teacher’s advice, she would never have written such a good essay

C.  She wrote a good essay as her teacher gave her some advice.

9.  She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

C.  No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.

10. Mary loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Mary was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn't sleep without it.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
15 tháng 4 2021 lúc 0:00

1:  Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live.

A.  Careful environmental planning protects the world we live in.

B.  Planning the environment carefully, we can protect the world in which we live.

C.  Protecting the world we live in, we plan the environment carefully.

D.  We can protect the world we live in only with careful environmental planning.

2:  You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day.

A.  Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day.

B.  Sitting in front of the television all day helps you take regular exercises.

C.  Sitting in front of the television all day and taking exercises are advisable.

D.  Don’t take regular exercises, just sit in front of the television all day.

3:  It was not until after I got home that I realized I had not set the burglar alarm in the office.

A.  On the way home, I suddenly realized that I had forgotten to turn on the burglar alarm in the office.

B.  Fortunately, I realized that I hadn't set the burglar alarm just before I left for home; otherwise, I would have had to travel all the way back to the office.

C.  I didn’t turn the burglar alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I'd arrived home.

D. I wish I had realized before I arrived home that I hadn't turned on the burglar alarm in the office, then it would have been easier to go and set it.

4:  He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A.  Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B.  Not to remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C.  Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

D.  Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

5:  They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

A.  They left their home early so as to not miss the first train.

B.  They left their home early for fear that they wouldn’t miss the first train.

C.  They left their home early so as not to miss the first train.

D.  They left their home early in order that not to miss the first train.

6:  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam

A.  Luisa must be very disappointed when she failed the exam.

B.  Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam.

D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam.

Bình luận (0)
Lê Phương Thúy
15 tháng 4 2021 lúc 9:43

1:  Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live.

D.  We can protect the world we live in only with careful environmental planning.

2:  You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day.

A.  Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day.

3:  It was not until after I got home that I realized I had not set the burglar alarm in the office.

C.  I didn’t turn the burglar alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I'd arrived home.

4:  He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

D.  Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

5:  They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

 

C.  They left their home early so as not to miss the first train.

D.  They left their home early in order that not to miss the first train.

6:  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam

B.  Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

 

Bình luận (0)
Anh Duong Pham
Xem chi tiết
Ngô Phương
Xem chi tiết
Team LCPT
28 tháng 3 lúc 16:22

Baby dog = Puppy 

Baby duck = Duckling 

Baby horse = Hobby

Baby chicken = Chick

Baby cow = Calf

Baby tiger = Tiger cub

Baby pig = Piggy

Baby sleep = hogget

Baby lion = Lion cub

Bình luận (2)
Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
28 tháng 3 lúc 18:46

Bình luận (0)
IloveEnglish
28 tháng 3 lúc 19:30

baby dog = puppy
baby duck = duckling
baby horse = foal
baby chicken = chick
baby cow = calf
baby tiger = tiger cub
baby pig = piglet
baby sheep = lamb
baby lion = lion cub

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
12 tháng 9 2017 lúc 14:46

1. Công nhân     2. Công an

3. Nông dân     4. Bác sĩ

5. Lái xe     6. Người bán hàng

Bình luận (0)
Nguyễn Tạ Khánh Ngọc
Xem chi tiết
NGUYỄN THANH TÀI
1 tháng 4 2022 lúc 8:56

D

Bình luận (1)
Tạ Tuấn Anh
1 tháng 4 2022 lúc 8:56

D

Bình luận (0)
Nguyên Anh Dương
1 tháng 4 2022 lúc 8:57

D

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
26 tháng 4 2017 lúc 4:12

Phần bắt đầu trình bày:

- Chào các bạn. Tôi rất phấn khởi được đến đây phục vụ các bạn. Tôi tên là .....

- Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới đây. Xin tự giới thiệu, tôi tên là ..... làm việc ở cơ quan ..... / công ty .....

- Trước khi bắt đầu, cho phép tôi nói đôi điều về bản thân. Tôi đã làm việc ở công ty ..... trong ..... năm .....

Phần trình bày nội dung chính:

- Đã xem xét tất cả các phương án có thể có, chúng ta hãy chuyển sang phân tích những thuận lợi và khó khăn của từng phương án .....

- Giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chủ yếu của đề tài. Thứ nhất .....

Phần Chuyển qua các chủ đề khác:

- Giờ chúng ta chuyển sang vấn đề môi trường. Như các bạn đã biết, chúng ta đã tận lực để đảm bảo công việc xử lí chất thải .....

Phần tóm tắt và kết thúc nội dung trình bày:

- Tôi muốn kết thúc bài nói bằng cách nhắc lại đôi điều đã nêu lên ở lúc mở đầu ...

- Giờ rôi sắp kết thúc bài nói, và đến đây, tôi muốn một lẫn nữa lướt qua những điểm chính đã nêu .....

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
26 tháng 4 2019 lúc 7:07

ð Đáp án D

Bình luận (0)
Phan Minh Quân
Xem chi tiết
Trần Tấn Phát
3 tháng 5 lúc 20:10

một tấm bìa hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 126cm, biết độ dài đường chéo thứ nhất bằng 2/5 độ dài đường chéo thứ hai.Tính diện tích tấm bìa hình thoi đó.

Bình luận (0)
violet
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 4 2021 lúc 19:38

0.4 điểm phát âm trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh đối với các em quả là không quá khó đúng không nào, nhưng chúng ta cũng đừng chủ quan với nó mà hãy luyện tập thường xuyên để tăng thêm sự chắc chắn mỗi khi làm bài nhé!

Question 1:

A. serves

B. hopes

C. likes

D. writes

Question 2:

A. substantial

B. initiate

C. particular

D. attention

Question 3:

A. wanted

B. developed

C. needed

D. included

Question 4:

A. fare

 

 

B. black

 

 

C. match

D. calcium

Question 5:

A. chorus

B. children

C. changeable

D. chore

Question 6:

A. entrance

B. circus

C. official

D. certain

Question 7:

A. kidney

B. knowledge

C. killer

D. kite

Question 8:

A. ought

B. brought

C. fought

D. drought

Question 9 :

A. complete

B. command

C. common

D. community

Question 10:

A. smooth

B. path

C. month

D. depth

Question 11:

A. frustrate

B. furious

C. punctual

D. rubbish

Question 12:

A. leisure

B. pressure

C. treasure

D. pleasure

Question 13:

A. species

B. specify

C. spectrum

D. special

Question 14:

A. wrong

B. wrist

C. windy

D. two

Question 15:

A. interview

B. minute

C. question

D. suitable

Question 16:

A. garbage

B. subtle

C. climbing

D. debtor

Question 17:

A. exhibition

B. childhood

C. holiday

D. hilarious

Question 18:

A. tough

B. rough

C. enough

D. through

Question 19:

A. superstar

B. harvest

C. particular

D. part

Question 20:

A. sword

 

 

B. swim

C. swallow

D. sweet

 
Bình luận (1)
❤X༙L༙R༙8❤
19 tháng 4 2021 lúc 19:41

Question 1:

A. serves

B. hopes

C. likes

D. writes

Question 2:

A. substantial

B. initiate

C. particular

D. attention

Question 3:

A. wanted

B. developed

C. needed

D. included

Question 4:

A. fare

 

 

B. black

 

 

C. match

D. calcium

Question 5:

A. chorus

B. children

C. changeable

D. chore

Question 6:

A. entrance

B. circus

C. official

D. certain

Question 7:

A. kidney

B. knowledge

C. killer

D. kite

Question 8:

A. ought

B. brought

C. fought

D. drought

Question 9 :

A. complete

B. command

C. common

D. community

Question 10:

A. smooth

B. path

C. month

D. depth

Question 11:

A. frustrate

B. furious

C. punctual

D. rubbish

Question 12:

A. leisure

B. pressure

C. treasure

D. pleasure

Question 13:

A. species

B. specify

C. spectrum

D. special

Question 14:

A. wrong

B. wrist

C. windy

D. two

Bình luận (0)
Hoàng Ngọc Quang Minh
19 tháng 4 2021 lúc 20:01

0.4 điểm phát âm trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh đối với các em quả là không quá khó đúng không nào, nhưng chúng ta cũng đừng chủ quan với nó mà hãy luyện tập thường xuyên để tăng thêm sự chắc chắn mỗi khi làm bài nhé!

Question 1:

A. serves

B. hopes

C. likes

D. writes

Question 2:

A. substantial

B. initiate

C. particular

D. attention

Question 3:

A. wanted

B. developed

C. needed

D. included

Question 4:

A. fare

 

 

B. black

 

 

C. match

D. calcium

Question 5:

A. chorus

B. children

C. changeable

D. chore

Question 6:

A. entrance

B. circus

C. official

D. certain

Question 7:

A. kidney

B. knowledge

C. killer

D. kite

Question 8:

A. ought

B. brought

C. fought

D. drought

Question 9 :

A. complete

B. command

C. common

D. community

Question 10:

A. smooth

B. path

C. month

D. depth

Question 11:

A. frustrate

B. furious

C. punctual

D. rubbish

Question 12:

A. leisure

B. pressure

C. treasure

D. pleasure

Question 13:

A. species

B. specify

C. spectrum

D. special

Question 14:

A. wrong

B. wrist

C. windy

D. two

Question 15:

A. interview

B. minute

C. question

D. suitable

Question 16:

A. garbage

B. subtle

C. climbing

D. debtor

Question 17:

A. exhibition

B. childhood

C. holiday

D. hilarious

Question 18:

A. tough

B. rough

C. enough

D. through

Question 19:

A. superstar

B. harvest

C. particular

D. part

Question 20:

A. sword

 

 

B. swim

C. swallow

D. sweet

Bình luận (0)