Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 81
Số lượng câu trả lời 842
Điểm GP 150
Điểm SP 954

Người theo dõi (715)

Đang theo dõi (6)