Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 927
Điểm GP 301
Điểm SP 1073

Người theo dõi (34)

Phan Mai Anh
hai cả nhà
Trọng Nguyễn

Đang theo dõi (20)