Quoc Tran Anh Le
12GP, Đọc 6 lời trích dẫn và các bản dịch sau đây và trả lời câu hỏi:1. Through action, a man becomes a hero Through death, a hero becomes a legendThrough time, a legend becomes a mythBut through hearing a myth... a man takes action.(Qua hành động, con người bỗng hóa anh hùng. Qua cái chết, anh hùng bỗng hóa huyền thoại. Theo thời gian, huyền thoại bỗng hóa thần thoại. Qua thần thoại, con người chủ động hành động.) 2. Yesterday is history, tomorrow is a mystery but today is a gift, that is why i...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan

Khoá học trên OLM (olm.vn)