Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 108
Số lượng câu trả lời 11684
Điểm GP 4543
Điểm SP 19821

Người theo dõi (2329)

Đang theo dõi (30)

Khinh Yên
Hoàng Tử Hà
Phương Ann
An Trần

Câu trả lời:

3. Do they replace coal by another renewable resource?

 Is coal…………………replaced by another renewable resource…………………………………………………………….. 4. Do you often have bread and milk for your breakfast?

 Are bread and milk…………………often had for your breakfast……………………………………………….. 5. My father often buys me a math magazine on his way home.  I………………………………am often bought a math magazine on my father's way home……………………………………………………… 6. Pollution from factories pollutes many lakes and rivers.

Many lakes and rivers……………………are polluted by pollution  from factories………………………………………… 7. Lan’s grandmother cuts flowers in the garden every morning.  Flowers…………………are cut in the garden by Lan's grandmother every morning…………………………………………………………… 8. Mr. Robinson teaches us how to speak English properly.  We……………………are taught how to speak English properly by Mr Robinson………………………………………………………………

9. People plant rice in many tropical countries.  Rice…………………is planted in many tropical countries……………………………………………………………….. 10. Do they usually hold the concerts at the university?  

Are the concerts……………usually held at the university?…………………………………………………………