Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1114
Điểm GP 508
Điểm SP 1265

Người theo dõi (92)

Đức Minh
Huy Jenify
Nguyễn Mỹ Linh
Duy Đạt
Thức Đinh Thị

Đang theo dõi (0)