Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1442
Điểm GP 822
Điểm SP 1742

Người theo dõi (103)

9323
Mr 9323
Chi p
Huỳnh Ái Vy
sepzai6múi

Đang theo dõi (0)