Bùi Phương Anh
1. Dont forget the lights when you leave.(off) - Dont forget....................when you leave. 2. I think Derek has forgotten the meeting.(appears) -Derek.............................the meeting. 3.Theres no point in asking George to help.(use) -Its................................George to help. 4.Harry couldnt get his parents permission to buy a motorbike.(let) -Harrys parents............................a motorbike. 5.Where have I left my sunglasses, David? asked Susan.(where) - Susan...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
Tsumi Akochi
Xem chi tiết
Linh Diệu
4 tháng 9 2017 lúc 21:22

Viết lại câu với từ cho sẵn:

1. Jack said that he hadn't cheated in the exam. (cheating)

->Jack.....denied cheating....................in the exam.

2.It was difficult for me bot to laugh at wendy's letter.(help)

->I .........couldn't help laughing........................at wendy's letter.

3.I'm sorry but you have not been appointed to the post. (regret)

->I ...........regret to tell that .................you have not been appointed to the post.

4. I needed a drink of water so I stopped running. (to)

->I stopped running..........to have a drink of........................water.

5.I think it would be a good idea to take the train. ( taking)

-> I..................suggest taking ....................the train.

6. Don't forget the lights when you leave.(off)

->Don't forget.........to turn off the lights...................when you leave.

7. I think Derek has forgotten the meeting. (appears)

-> Derek..........appears to have forgotten................the meeting.

8.There's no point in asking Geogre to help.(worth)

->It ..............is not worth asking................Geogre to help.

9.Harry couldn't get his parents's permision to buy a motorbike.(let)

->Harry's parents..................didn't let him buy................a motorbike.

10." Where have I left my sunglasses, David", asked Susan.(where)

-> Susan asked David.............where she had left her......................sunglasses.

Bình luận (1)
Tử Đằng
4 tháng 9 2017 lúc 21:22

Viết lại câu với từ cho sẵn:

1. Jack said that he hadn't cheated in the exam. (cheating)

->Jack.............denied cheating............in the exam.

2.It was difficult for me bot to laugh at wendy's letter.(help)

->I .................. couldn't help laughing​ ...............at wendy's letter.

3.I'm sorry bid you have not been appointed to the post. (regret)

->I ................regret to tell you that............you have not been appointed to the post.

4. I needed a drink of water so I stopped running. (to)

->I stopped running...............in order to drink a...................water.

5.I think it would be a good idea to take the train. ( taking)

-> I...................suggest taking..................the train.

6. Don't forget the lights when you leave.(off)

->Don't forget.............to turn off...............when you leave.

7. I think Derek has forgotten the meeting. (appears)

-> Derek..............appears to have forgotten.............the meeting.

8.There's no point in asking Geogre to help.(worth)

->It ................not worth asking ..............Geogre to help.

9.Harry couldn't get his parents's permision to buy a motorbike.(let)

->Harry's parents...............let him buy ...................a motorbike.

10." Where have I left my sunglasses, David", asked Susan.(where)

-> Susan asked David.............where she had left her......................sunglasses.

Bình luận (0)
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Bagel
16 tháng 4 2023 lúc 11:04

1."Mix the eggs with the flour." The woman said.

The woman instructed........to mix the eggs with the flour.....

2.''Don't forget to turn the lights off when you leave the room" she said.

 She reminded ......me to turn the lights off when I left the room.........

.3. "If I were you, I wouldn't spend much time playing games." Jane said. 

Jane advised..............me not to spend much time playing games...........

.4."It was nice of you to invite me to your birthday party. Thanks very much." Mike said. 

Mike thanked..............me for inviting him to my birthday party...........

5."I must have made a mistake in the calculations." Nam said. 

Nam admitted......having made a mistake in the calculations..........

6. "Why don't you make a detailed plan for the project ? "the girl said. 

The girl suggested........that I make a detailed plan for the project........

7. "Why don't you take a crash course in French, Hoa ?" Peter said

Peter suggested....that Hoa take a crash course in French......

8. "I'm sorry I couldn't come to visit you last summer." Nam said to his friend.

Nam apologized.....to his friend for not being able to visit him/her the previous summer(tham khảo c8)

9."I hear you won the championship. Congratulations!" Dane said. 

Dane congratulated...me on winning the championship

10."I wish I'd asked for his name and address." Mai said. 

=> Mai regretted ......not having asked for his name and  address

Bình luận (0)
Ngô Bá Hùng
16 tháng 4 2023 lúc 11:02

1.The woman instructed to mix the eggs with the flour.

2.She reminded not to forget to turn the lights off when leaving the room.

3.Jane advised not to spend much time playing games if she were him.

4.Mike thanked for inviting him to the birthday party.

5.Nam admitted that he must have made a mistake in the calculations.

6.The girl suggested making a detailed plan for the project.

7.Peter suggested taking a crash course in French, Hoa.

8.Nam apologized to his friend for not being able to visit him last summer.

9.Dane congratulated on winning the championship.

10.Mai regretted not asking for his name and address.

Bình luận (0)
Chocolate ^.^
Xem chi tiết
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
2 tháng 6 2017 lúc 13:26

Đáp án: D

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
17 tháng 4 2019 lúc 4:44

Chọn D

Tạm dịch: Bà nói: “Đừng quên khóa vòi nước trước khi cháu rời đi.”

A.   Bà đề nghị tôi khóa vòi nước trước khi rời đi.

B.    Bà gợi ý tôi khóa vòi nước trước khi rời đi.

C.    Bà mời tôi khóa vòi nước trước khi rời đi.

D.   Bà nhắc tôi khóa vòi nước trước khi rời đi.
=>chọn D

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Nhân
Xem chi tiết
Nguyễn Tũn
4 tháng 8 2018 lúc 21:19

Hãy tích cho tui đi

khi bạn tích tui

tui không tích lại bạn đâu

THANKS

Bình luận (0)
nguyễn thị kim huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Trung
2 tháng 4 2019 lúc 19:54

1.looking/away

2.put

3.down

4.turn

5.up

6.in

7.up

8.after

9.forward

Bình luận (0)

1 . away .

2 . put .

3 . down .

4 . turn .

5 . uo .

6 . in .

7 . up .

8 . after .

9 . forward .

#Thiên_Hy

Bình luận (0)
nguyễn thị kim huyền
2 tháng 4 2019 lúc 20:08

๖²⁴ʱHàn_Thiên_Hy ( -Bông-)๖²⁴ʱ 
cau 1 cua ban thieu roi len mink k cho 2 k thoi

Bình luận (0)
Mai Tuấn
Xem chi tiết
Tiếng Anh
14 tháng 12 2021 lúc 19:01

Turn off the lights when you leave the classroom

Bình luận (0)
heliooo
14 tháng 12 2021 lúc 19:02

--> Turn off the light when you leave the classroom.

Bình luận (0)
Khôi Bùi Văn
14 tháng 12 2021 lúc 19:02

Turn off the lights when you leave the classroom.

Bình luận (0)
Duyên Nấm Lùn
Xem chi tiết
Isolde Moria
15 tháng 11 2016 lúc 12:12

1. I am interested in telling jokes to my friends

-> I enjoy _____ telling jokes to my friends_____

-> I am fond of ___ telling jokes to my friends_____

2. She went out, but she didn't say a word

-> She went ______

3. Does it take you three hours to cook a pancake ?

-> Do you spend ___ three hours cooking a pancake ?____

4. Jack dislikes travelling by train

-> Jack is not ____intersted in travelling by train ____

5. Remember to turn off the lights when you leave

-> Don't forget ___ to turn off the lights when you leave___

6. I needed a drink of water, so I stopped running

-> I stopped __running to have a drink of water_____

7. I think it would be a good idea to take the train

-> I suggest ___we should take the train _____

8. Jack said that he hadn't cheated in the exam

-> Jack denied ___that he cheated in the exam ____

9. I had adog once, but I don't any more

-> I used ___to have a dog____

10. We dislike seeing violent films

-> We don't __like seeing violent films_____

Bình luận (2)