traitimtrongvang
3 phút trước

\(CH_4 + Br_2 \xrightarrow{as} CH_3Br + HBr\\ CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{as} CH_3Cl + HCl\\ C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{t^o,Ni} C_2H_6\\ CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O\\ C_2H_4 + HCl \to C_2H_5Cl\\ C_2H_4 + H_2O \xrightarrow{H_2SO_4,t^o} C_2H_5OH\\ C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 2H_2O\)

Bình luận (0)
Đức Hiếu
2 phút trước

a, $CH_4+Br_2\rightarrow CH_3Br+HBr$ (đk: ánh sáng, 1:1)

b, $CH_4+Cl_2\rightarrow CH_3Br+HCl$ (đk: ánh sáng, 1:1)

$C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2$

c, $C_2H_4+H_2\rightarrow C_2H_6$ (đk: nhiệt độ, Ni)

$CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O$

d, $C_2H_4+HCl\rightarrow C_2H_5Cl$

$C_2H_4+H_2O\rightarrow C_2H_5OH$

e, $C_2H_4+3O_2\rightarrow 2CO_2+2H_2O$

Bình luận (0)

a) Số học sinh khối 5 là:

\(92:\dfrac{46}{100}=92\cdot\dfrac{100}{46}=200\)(bạn)

b) Số học sinh giỏi chiếm:

38:200=19%(số học sinh cả khối)

Bình luận (0)
Quang Anh Vũ
6 phút trước

a,học sinh giỏi khối 5 là:

`92:46/100=200`(học sinh)

b,SỐ học sinh giỏi chiếm số % là:

`38:200.100=19%`

Bình luận (0)

a)Khối lớp 5 của trường TH đó có số hs là:

92:46x100=200(hs)

b)Hs giỏi chiếm số phần trăm cả khối là:

38:200=0,19=19(%)

Bình luận (0)
Hoàng Văn Nam

Mark the letter A, B, c, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

8. He has little money, _______?

A. doesn’t he B. is he C. does he D. isn’t he

9. I couldn’t live with a person who had such disgusting______

A. customs B. habits C. uses D. actions

10. Besides being expensive, the food in the cafeteria tastes _______.

A. well B. good C. badly D. bad

11. Fossil fuels are very common in our society but they ____________ the environment.

A. renew B. provide C. waste D. contaminate

12. _________me between 9 and 10 o’clock because I’m free then.

A. Phone B. Phoning C. To phone D. Having phoned

13. You look terrific today! That color really_______you!

A. wears B. matches C. fits D. suits

14. The _______of the experiments proved to be very informative.

A. consequences B. solutions C. effects D. results

15. Children should be_______to realize their full potential.

A. encouraging B. courageous C. encouraged D. discouraged

16. ______________we take actions, many species will become extinct

A. If B. Although C. Unless D. Since

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

17: Helen: “Your parents must be proud of your result at school!” Mary: “____________.”

A. Of course B. I’m glad you like it C. Sorry to hear that D. Thanks. It’s certainly encouraging

18. Mary: “I think you shouldn’t stay out so late?” Ensoleill: “ __________”

A. I think you’re right B. I am thinking about it C. Yes, you shouldn’t do it. D. No, you shouldn’t say that

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word.

19. Binh is an active student. He has taken part in different charity projects in his town.

A. been involved in B. taken care of C. looked forward to D. been grateful to

20. Many chemical factories dump toxic waste into this river.

A. protect B. release C. contaminate D. occur

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word.

21. From my point of view, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

A. beginning of a marriage B. the situation of not marrying

C. single person D. ending of a marriage

22. With the help of the Internet, information can reach every’ corner of the world swiftly.

A. at a low speed B. at a high price C. with some difficulty D. unexpectedly

Quang Anh Vũ
11 phút trước

Áp dụng BĐT cosi ta có:

`x^6+y^6+z^6>=3root{3}{x^6y^6z^6}=3x^2y^2z^2`

`=>3x^2y^2z^2<=3`

`=>x^2y^2z^2<=1`

`=>xyz<=1`

`=>(x^3)/(yz)+(y^3)/(zx)+(z^3)/(xy)`

`=(x^4)/(xyz)+(y^4)/(xyz)+(z^4)/(xyz)>=x^4+y^4+z^4(@)`

Áp dụng BĐT bunhia với 2 cặp số `(x^2,y^2,z^2),(x,y,z)`

`=>(x^2+y^2+z^2)(x^4+y^4+z^4)>=(x^3+y^3+z^3)^3`

Mà `(x^3+y^3+z^3)^2>=3(x^3y^3+y^3z^3+z^3x^3)`

`=>(x^2+y^2+z^2)(x^4+y^4+z^4)>=3(x^3y^3+y^3z^3+z^3x^3)(@@)`

Áp dụng BĐT cosi ta có:

`x^6+1+1>=3root{3}{x^6}=3x^2`

`y^6+1+1>=3y^2`

`z^6+1+1>=3z^2`

`=>x^6+y^6+z^6+6>=3(x^2+y^2+z^2)`

`=>9>=3(x^2+y^2+z^2)`

`=>x^2+y^2+z^2<=3`

Kết hợp với `(@@)`

`=>(x^2+y^2+z^2)(x^4+y^4+z^4)>=(x^2+y^2+z^2)(x^3y^3+y^3z^3+z^3x^3)`

`=>x^4+y^4+z^4>=x^3y^3+y^3z^3+z^3x^3`

Kếp hợp với `(@)`

`=>(x^3)/(yz)+(y^3)/(zx)+(z^3)/(xy)>=x^3y^3+y^3z^3+z^3x^3`

Dấu = xảy ra khi `x=y=z=1`

Bình luận (1)
Nguyễn Minh Anh
6 phút trước

Câu 1: 7-5

Câu 2:

Trầm ngâm (láy vần)

Thầm thì (láy âm)

Câu 3: Hình ảnh những cánh buồm trắng là hình tượng thể hiện cho ước mơ, cho khát vọng được bay cao, bay xa của bao thế hệ. Đó là cánh thuyền chở những ước mơ của tuổi thơ đi đến một chân trời mới, một cuộc sống mới, một khát vọng mới.

Câu 4: Biện pháp ẩn dụ

Tác dụng: Biện pháp ẩn dụ của tác giả rất tinh tế và đặc sắc gợi cho người đọc cảm thấy ánh nắng tràn ngập khắp mọi nơi đây và đặc quánh. Hai dòng thơ đã gợi cho người đọc cảm thấy như hình dung ra trước mắt họ cảnh hai cha con dắt nhau đi xem những cánh buồm trên biển vào một buổi chiều đầy nắng. Câu thơ tuy ngắn nhưng rất hay và sinh động. Đây là bức tranh hài hoà, màu sắc rực rỡ lại chan hòa. Qua đó, cho ta thấy một lần nữa và khẳng định lòng yêu quê hương đất nước, nhất là với những cánh buồm tuổi thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông.Gửi bạn nhé

Bình luận (0)
Đức Hiếu
9 phút trước

Gọi số mol $CH_4$ và $C_2H_4$ lần lượt là a;b(mol)

Ta có: $a+b=0,8;a+2b=1,1$

Giải hệ ta được $a=0,5;b=0,3$

Bảo toàn H ta được $n_{H_2O}=1,6(mol)$

Bảo toàn O ta có: $n_{O_2}=1,9(mol)\Rightarrow V_{O_2}=42,56(l)$

Bình luận (0)
kudo shinichi
2 phút trước

\(CH4+2O2->CO2+2H2O\)

\(C2H4+3O2->2CO2+2H2O\)

\(nCO2=48,\dfrac{4}{44}=1,1mol\)

 Lít hỗn hợp khí=\(\dfrac{17,92}{22},4=0,8mol\)

Gọi a, b lần lượt là: nCH4 và nC2H4 ta có:

a+b=0,8 và a+2b=1,1

Ta tính được:

b=0,3 và a=0,5

\(=>nO2=2a+3b=1,9mol\)

\(=>VO2=1,9.22,4=42,56\) lít

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN