Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 222
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 1
Điểm SP 25

Người theo dõi (80)

Đang theo dõi (57)

Vương Khả Dii
Phương An
ncjocsnoev
Nguyen Thi Mai