Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 590
Điểm GP 25
Điểm SP 0

Người theo dõi (35)

Đang theo dõi (48)